[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ПРЕВЕНЦИЈА, ПРИСТАП, ПРАВНА ЗАШТИТА
  Доста е од жртви на насилство !
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • PREVENT, PROTECT, PROCEED
  Enough of victims of violence!
  Read More

Новости / News

ПРЕДМЕТ „Диво Насеље” – КОК 127/15“
На рочиштето од 20.09.2017 година се продолжи со давање на завршни зборови на одбраната. Тие во своите завршни зборови побараа од судот да донесе ослободителна пресуда со оглед дека јавното обвинителство не успеало да ја докаже основаноста на обвинението.Расправата ќе продолжи на 22.09.2017 година во 8,30 часот.
ПРЕДМЕТ “КОК-79-16-Божиновски”
Рочиштето од 14.07.2017 година против обвинетиот Божиновски продолжи. Судот најпрво решаваше за притворот на обвинетиот. Јавниот обвинител побара притворот за обвинетиот да укине односно да не се продолжи поради постоење на законски услови, а поради однесувањето на обвинетиот кое било задоволително и примерно во текот на досегашниот процес па согласно ЗКП да се определат други мерки на претпазливост. Судот ваквото барање на обвинителството го прифати и му определи на обвинетиот мерка за претпазливост - обврска да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган и привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање.
Наредното рочиште се закажа за 06.09.2017 во 10,00 часот.
Водич – Претходна кривична постапка LEX SPECIALIS vs. LEX GENERALIS или “Толкувањето” на законите ПРЕДЛОГ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИТНИ ДЕМОКРАТСКИ: ПРАВОСУДСТВО

За Нас

За Нас

Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за правично судење е коалиција во која на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од Република Македонија заради следење на судските процеси пред надлежните судови во Република Македонија, со цел осигурување на загарантираните права за правично судење како е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, зголемување на јавната свест и зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, посочување на потребата и работа на можните реформи во судските постапки, зголемувањето на практичните знаења на студентите на право, зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации и друго. Коалицијата воедно се залага до еднаков пристап до правдата на сите граѓани на Република Македонија преку давање на бесплатна правна помош. Членки на Коалицијата.

Top