[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • FER ËSHTË KUR ËSHTË FER PËR TË GJITHË
  Lexo më shumë

Новости / News

ПРЕДМЕТ „Труст“
Денешното рочиште за главна расправа за предметот „Труст“ на Специјалното јавно обвинителство се одржа. Пред отпочнување, одбраната побара рочиштето да се одложи поради немање пристап до доказите и закажување расправа за странките да ги образложат своите докази и да ги истакнат своите приговори во однос на истите. Претседателот на советот донесе решение со кое го одби ваквото барање на одбраната со образложение дека изведувањето на докази ќе следи по воведните говори на странките во постапката каде тие ќе имаат можност во контрадикторна постапка да ги оспоруваат, а согласно Законот за кривична постапка.
Потоа се пристапи кон давање на воведни говори на Специјалното Јавно Обвинителство, а потоа и на бранителите на тројцата обвинети и на трите обвинети правни лица. Исите беа поучени за своите права во постапката и изјаснување за вина.
Поради спремање ефективна одбрана и запознавање со доказите рочиштето за доказна постапка се одложи за 21.11.2017 година.
ПРЕДМЕТ „Триста“
Денес повторно е одложено рочиштето за предметот „Триста", каде обвинетиот се товари за злоупотреба на службена положба при набавка на возила за МВР . Причината за одлагање е времето потребно да се анализира доставената медицинска документација за обвинетиот. Следното рочиште е закажано за 28.12.2017 година.
(НЕ)Еднаквост на оружјата (СУПЕР)ВЕШТАЧЕЊЕ Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење?

За Нас

За Нас

Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за правично судење е коалиција во која на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од Република Македонија заради следење на судските процеси пред надлежните судови во Република Македонија, со цел осигурување на загарантираните права за правично судење како е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, зголемување на јавната свест и зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, посочување на потребата и работа на можните реформи во судските постапки, зголемувањето на практичните знаења на студентите на право, зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации и друго. Коалицијата воедно се залага до еднаков пристап до правдата на сите граѓани на Република Македонија преку давање на бесплатна правна помош. Членки на Коалицијата.

Top