[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ПРЕВЕНЦИЈА, ПРИСТАП, ПРАВНА ЗАШТИТА
  Доста е од жртви на насилство !
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • PREVENT, PROTECT, PROCEED
  Enough of victims of violence!
  Read More

Новости / News

ПРЕДМЕТ „Павле Богоевски“ К-1526/16
Рочиштето за припадникот на Шарената револуција Павле Богоевски закажано за 19.06.2017год. се одложи. На рочиштето беа присутни народниот правобранител, претставник од Министерството за култура и бранителот на обвинетиот. Поради отсутност на јавниот обвинител и обвинетиот за кого немаше уредна достава немаше услови за одржување на денешната расправа. Наредното рочиште се закажа за 28.06.2017 година во 10,00 часот.
ПРЕДМЕТ КОК-95-16
На денешната расправа беа присутни тројца застапници на оштетените кои предјавија имотно правно побарување и се приклучија кон кривичен прогон. Во продолжение на доказната постапка директно испрашани беа 2 сведоци од страна на ЈО. По директното испрашување, одбраната се откажа од вкрстено испрашување. На крајот, членови од советот поставуваа прашања за појаснување на одредени околности поради тоа што ЈО поставуваше многу општи прашања и ги оставаше сведоците да раскажуваат, а одбраната не изврши вкрстено испрашување.
Оштетен од шарената револуција, English Кога судот е обвинет (ДЕ)КЛАСИФИКАЦИЈА
English

За Нас

За Нас

Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за правично судење е коалиција во која на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од Република Македонија заради следење на судските процеси пред надлежните судови во Република Македонија, со цел осигурување на загарантираните права за правично судење како е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, зголемување на јавната свест и зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, посочување на потребата и работа на можните реформи во судските постапки, зголемувањето на практичните знаења на студентите на право, зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации и друго. Коалицијата воедно се залага до еднаков пристап до правдата на сите граѓани на Република Македонија преку давање на бесплатна правна помош. Членки на Коалицијата.

Top