ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Највисок орган на управување  во Коалицијата е собранието кое се состои од делегати или нивни заменици од секоја членка на Коалицијата. По правило собранието се состанува најмалку еднаш годишно а по потреба може и повеќе пати.

Седници на собранието

Дваесет и втора седница на Собранието - 27 март, 2023
Поважни одлуки:
 • Усвојување на завршна сметка на Коалицијата за 2022 година
 • Избор на член на Надзорен одбор: Давид Тасевски - Скопски квир Центар
 • Дваесет и прва седница на Собранието - 26 јануари, 2023
  Поважни одлуки:
 • Избор на нови членови на управен одбор: Ардита Абази Имери - Институт за европска политика - ЕПИ, Лазар Нанев - Совет за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД, Вулнет Зенки - Мултикултура, Петар Барлаковски - Младински образовен форум- МОФ, Мартин Тасевски - Здружение за сексуални и родови малцинства КВИР ЦЕНТАР
 • Дваесетта седница на Собранието - 15 март, 2022
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2021 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2021 година
 • Исклучени членки : Ромски едукативен центар – АМБРЕЛА – Скопје
 • Деветнаесетта седница на Собранието - 15 април, 2021
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2020 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2020 година
 • Избрани нови членови на Надзорниот одбор: Димитар Низамовски - Младински образовен форум, Ирена Велковска - Здружение за заштита на правата на детето, Ардита Абази Имери - Институт за европски политики
 • Осумнаесетта седница на Собранието - 22 јули, 2020
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2019 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2019 година
 • Седумнаесетта седница на собранието - 06 март, 2019
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2018 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2018 година
 • Шеснаесетта седница на собранието - 21 декември, 2018
  Поважни одлуки
 • Измени и дополнувања во Статутот на Коалицијата
 • Избор на членови на Управен одбор: Симонида Кацарска - Институт за европски политики, Вулнет Зенки - МУЛТИКУЛТУРА, Драги Змијанац - Прва детска амбасада во светот Меѓаши, Лазар Нанев - Совет за превентива против малолетничка деликвенција, Лулзим Хазири - Асоцијација за демократска иницијатива
 • Петнаесетта седница на собранието - 09 март, 2018
  Поважни одлуки
 • Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Коалицијата за 2017 година
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај за работата на Коалицијата за 2017 Измени и дополнувања во Статутот на Коалицијата
 • Избрани нови членови на Надзорен одбор : Димитар Низамовски, Цветанка Камчева, Блерим Салихи
 • Прием на нови членки: Институт за европски политики/ЕПИ, Македонското здружение на млади правници-МЗМП
 • Исклучени членки : Спектар – Штип, Избор – Струмица, Здружение на Тиквешки Роми - Кавадарци
 • Четиринаесетта седница на собранието - 10 март, 2017
  Поважни одлуки:
 • Прием на нова членка на Коалицијата Сите за правично судење Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен Фронт Скопје
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршна сметка за 2016 година
 • Тринаесетта седница на собранието - 01 декември 2015 год
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишен извештај за 2013-2014
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2014 година
 • Измена и дополнување на Статутот
 • Избор на Претседател на Собранието:
  д-р Мирјана Иванова Бојаџиевска
 • Избор на членови на Управен одбор:
  Г-дин Драги Змијанац
  Г-дин Дарко Алексов
  Г-дин Лузим Хазири
  Г-дин Мухамед Точи
  Г-дин Лазар Нанев
  Г-дин Шенај Османов
  Г-динСашо Додовски
 • Избор на Надзорен одбор:
  Г-ѓа Ирена Велкоска
  Г-ѓа Катерина Конеска
  Г-ѓа Сања Божовиќ
 • Прием на нова членка:
  Здружение на граѓани – МУЛТИКУЛТУРА, Тетово
 • Исклучени членки:
  Граѓанска асоцијација - Битола
  Арка - Куманово
  ПХУРТ -Делчево
  Здружение на студенти по право и млади правници – Павел Шатев, Кочани
  Форум на млади - Битола
 • Единаесетта седница на собранието - 27 февруари 2013 год
  Поважни одлуки:
 • За нов претседател е избран проф. д-р Љупчо Арнаудовски
 • За нов претседател на Надзорниот одбор е назначен проф. д-р Никола Тупанчевски
 • Собранието ја усвои програмата за работа за 2013
 • Собранието ги усвои финансискиот извештај и завршната сметка на Коалицијата за 2012 година
 • Собранието одлучи од членство да биде исклучена организацијата Центар за демократски развој - Тетово, поради подолга неактивност во Коалицијата и неприсуство на седниците на Собранието
 • Собранието не го поддржа предлогот здружението Ценатр  за развој и унапредување на јавниот живот-Тетово, да стане нова членка на Коалицијата
 • Собранието одлучи десет годишнината од оснивањето и работењето на Коалицијата да биде одбележано во соработка со организациите членки и при поволни финансиски услови
 • Десета седница на собранието - 30 мај 2012 година
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на Годишен извештај за 2011
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2011 година
 • Измена на Статутот (член 37)
 • Избор на Претседател на Собранието и Управниот одбор:
  Г-ѓа Маја Стефковска-Панева
 • Избор на членови на Управен одбор:
  Г-дин Ѓорѓи Јошевски
  Г-ѓа Ирена Здравкова
  Г-ѓа Надица Марковска
  Г-дин Дејан Додовски
  М-р Елена Михајлова
  М-р Енис Салифи
 • Избор на Надзорен одбор:
  Проф. Д-р. Љупчо Арнаудовски
  М-р Жаклина Јованова
  Г-ѓа Сања Глигорова
 • Прием на нова членка:
  Здружение на студенти по право и млади правници – Павел Шатев, Кочани
 • Девета седница на собранието - 09 октомври 2010 година
  Поважни одлуки:
 • Одлука за усвојување на годишен извештај од 2009
 • Одлука за усвојување на годишна програма за 2010
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2009 година
 • Одлука за именување на законски застапник овластен за пререгистрација на Коалиција Сите за правично судење
 • Осма седница на собранието - 09 септември 2009 година
  Поважни одлуки:
 • Одлука за избор на управен oдбор
 • Одлука за избор на надзорен oдбор
 • Одлука за избор на претседател
 • Одлука за прием на нови членови и исклучување од членство на Коалицијата Сите за правично судење
 • Одлука за измена на статут
 • Усвојување на годишниот извештај за 2008 година и годишната програма за 2009 година
 • Седма седница на собранието - 08 јуни 2007 година
  Поважни одлуки:
 • Прием на нови членови на Коалицијата
 • Исклучување на членови од Коалицијата
 • Избор на претседател и потретседател
 • Избор на членови на управен одбор
 • Избор на членови на надзорен одбор
 • Избор на потпарол
 • Петта седница на собранието - 11 мај 2005 година
  Поважни одлуки:
 • прием на нови членови на Коалицијата
 • избор на претседател и потретседател
 • избор на членови на извршен борд
 • Четврта седница на собранието - 29 септември 2004 година
  Поважни одлуки:
 • прием на нови членови на Коалицијата
 • донесување на стратешки план
 • избор на портпарол
 • Трета седница на собранието - 15 декември 2003 година
  Поважни одлуки:
 • прием на нови членови на Коалицијата
 • избор на членови на извршен борд и потпретседател
 • усвојување на програма за работа за 2004 година
 • Втора седница на собранието - 20 мај 2005 година
  Коалицијата "Сите за правично судење" формално-правно е основана на второто Генерално собрание на кое се донесоа следниве одлуки:
 • програма за работа
 • избор на советодавно тело
 • избор на тим на правни експерти
 • Прво основачко собрание - 12 мај 2003 година
  Коалицијата "Сите за правично судење" е основана на првото основачко собрание одржано на 12 мај 2003 година во Скопје на кое присуствуваа 18 НВО-членки на Коалицијата и се донесоа следниве одлуки:
 • избор на Програмски борд
 • избор на Претседател
 • избор на секретар
 • предлог правила за однесување на набљудувачите
 • утврдување на локални координативни канцеларии