Прирачници

Коалиција изготвува и прирачници за различни теми со кои би им се олеснил пристапот на граѓаните до нивните права. Прирачниците имаат за цел да им помогнат на граѓаните во остварувањето на нивните права, како и да се запознаат со текот на одредени постапки.