СТРУКТУРА

Највисок орган на управување  во Коалицијата е собранието кое се состои од делегати или нивни заменици од секоја членка на Коалицијата а брои вкупно 12 члена. Собранието ги бира членовите на Управниот и Надзорниот одбор во рамки на организациите членки. Управниот одбор е задолжен за носење на стратешките планови а воедно го бира и извршниот директор кој пак раководи со извршната канцеларија.

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА