УСЛУГИ

Коалицијата Сите за правично судење во своето долгогодишно работење го нуди следниот спектар на услуги наменети за граѓани, граѓански организации и државни институции.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Коалиција Сите за правично судење е овластено здружение за обезбедување на бесплатна правна помош, запишано во државниот Регистар на даватели на правна помош, при Министерството за правда.

Контактирај нè 02 613 9874

МОНИТОРИНГ

Коалиција Сите за правично судење е единствена домашна специјализирана организација која што спроведува мониторинг на судски постапки кои се водат пред судовите во Република Северна Македонија во сите апелациони подрачја и во сите три степени на судската власт.

Контактирај нè 02 613 9874

ИСТРАЖУВАЊА

Коалиција Сите за правично судење е специјализирана организација која спроведува истражувања кои се однесуваат на степенот на примена на стандардите за фер и правично судење, како и други правни прашања од областа на правосудството.

Контактирај нè 02 613 9874