[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките
  ПОВЕЌЕ
 • ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ
  Повеќе
 • МЕНТОРСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
  Коалицијата Сите за правично судење во соработка со водечкиот партнер Македонското здружение на млади правници како и Данскиот совет за бегалци и Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип, во рамки на проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации”, објавува јавен повик за обезбедување бесплатна менторска поддршка за организациско зајакнување на граѓански организации.
  ПОВЕЌЕ
 • БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
  Коалиција Сите за правично судење е овластено здружение за обезбедување на правна помош, запишано во државниот Регистар на даватели на претходна правна помош. Доколку имате потреба од бесплатна правна помош, можете да пратите барање на следниот линк.
  ПОДНЕСИ БАРАЊЕ

Новости / News

Известување: Вонредни мерки за работа поради корона вирусот

Почитувани,

Имајќи го предвид развојот на ситуацијата со корона вирусот COVID-19 во Ceверна Македонија, а согласно препораките на Министерството за здравство, Ве известуваме дека странките кои имаат потреба од пријава на мониторинг на судски постапки или бесплатна правна помош, ќе можат тоа да го направат единствено на следниот телефонски број: 071/218-651 или на следната мејл адреса: contact@all4fairtrials.org.mk.

За Нас

За Нас

Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за правично судење е коалиција во која на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од Република Македонија заради следење на судските процеси пред надлежните судови во Република Македонија, со цел осигурување на загарантираните права за правично судење како е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, зголемување на јавната свест и зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, посочување на потребата и работа на можните реформи во судските постапки, зголемувањето на практичните знаења на студентите на право, зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации и друго. Коалицијата воедно се залага до еднаков пристап до правдата на сите граѓани на Република Македонија преку давање на бесплатна правна помош.

Top