ОРГАНИЗАЦИЈА

Коалицијата Сите за правично судење е основана во мај 2003 година од страна на 18 граѓански организации, а денес активно членуваат 12 граѓански организации од Република Северна Македонија.

 

Организации членки

Асоцијација за демократска иницијатива

ул. Браќа Гиноски 61/3, 1230 Гостивар

+389 42 221100


Институт за европска политика

ул. Антоние Грубишиќ 2/2, 1000 Скопје

+389 2 3280100


Младински образовен форум

ул. Дренак 34А, 1000 Скопје

+389 70 315460


Младински културен центар

ул. Цар Самуил 29, 7000 Битола

+389 47 233020


Здружение за правата на ромите

ул. Кеј Маршал Тито 45, 2000 Штип

+389 32 380517


Мултикултура

ул. Дервиш Цара 5/2-2, 1200 Тетово

+389 44 377 775


Прва детска амбасадана светот МЕЃАШИ

ул. Коста Новаковиќ 22а, 1000 Скопје

+389 2 2465316


КОДЕКС НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Кодексот за граѓански организации има за цел да го зајакне системот на саморегулација и да придонесе до поголема професионалност и отчетност. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме денес е градењето на доверба со граѓаните и пошироката јавност. Како граѓански организации кои делуваме на локално и национално ниво треба да обезбедиме поширока отчетност за својата работа и со тоа да го потврдиме својот јавен интерес во процесите на креирање на политиките кои се од интерес за граѓаните, а за кои добиваме ресурси. Овој Кодекс е доброволен, а секоја граѓанска организација која ќе му пристапи презема одговорност за почитување и практикување на заложбите, вредностите и стандардите утврдени во него.