[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • FER ËSHTË KUR ËSHTË FER PËR TË GJITHË
  Lexo më shumë

Новости / News

ПРЕДМЕТ „Труст“
Денешното рочиште за главна расправа за предметот „Труст“ на Специјалното јавно обвинителство се одржа. Пред отпочнување, одбраната побара рочиштето да се одложи поради немање пристап до доказите и закажување расправа за странките да ги образложат своите докази и да ги истакнат своите приговори во однос на истите. Претседателот на советот донесе решение со кое го одби ваквото барање на одбраната со образложение дека изведувањето на докази ќе следи по воведните говори на странките во постапката каде тие ќе имаат можност во контрадикторна постапка да ги оспоруваат, а согласно Законот за кривична постапка.
Потоа се пристапи кон давање на воведни говори на Специјалното Јавно Обвинителство, а потоа и на бранителите на тројцата обвинети и на трите обвинети правни лица. Исите беа поучени за своите права во постапката и изјаснување за вина.
Поради спремање ефективна одбрана и запознавање со доказите рочиштето за доказна постапка се одложи за 21.11.2017 година.
ПРЕДМЕТ „Триста“
Рочиштето за предметот на Специјалното јавно обвинителство „Триста“ се одложи поради отсуство на обвинетиот.
Во овој предмет едно лице се обвинува за сторено кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување согласно чл.353 ст.5 во врска со ст.1 од Кривичниот Законик на Р.Македонија.
Наредно рочиште е закажано за 21.11.2017 година.
(СУПЕР)ВЕШТАЧЕЊЕ Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити граѓанските организации од арбитрарни инспекции и контроли во областа на даночното работење? LEX SPECIALIS vs. LEX GENERALIS или “Толкувањето” на законите

About Us

About Us

The Coalition of the Civil Association “All for Fair Trials” (hereinafter referred to as the Coalition) is a coalition of civil associations from the Republic of Macedonia who have voluntarily joined together to observe the judicial proceedings before the competent courts in the Republic of Macedonia in order to: ensure the guaranteed rights to a fair trial as provided by the Constitution, laws and ratified international agreements; increase public awareness and strengthen the confidence of citizens in the institutions of the judicial system; identify the need for, and work towards the eventual reforms in the judicial proceedings; increase the practical knowledge of law students; strengthen the role and the capacities of the non-governmental organisations.
Organisations Members of the Coalition.

Top