[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ПРЕВЕНЦИЈА, ПРИСТАП, ПРАВНА ЗАШТИТА
  Доста е од жртви на насилство !
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • PREVENT, PROTECT, PROCEED
  Enough of victims of violence!
  Read More

Новости / News

ПРЕДМЕТ „Диво Насеље"
Расправата одржана на 11.05.2017 година за случајот „Диво насеље“ од 9,30 часот до 11,30 беше затворена за јавноста.
Потоа расправата беше отворена за јавноста и истата продолжи со доставување предлози на одбраната за дополнение на доказната постапка согласно член 394 од ЗКП и прозинесување на бранителите во оваа постапка против дополнителниот доказ на јавното обвинителство. Наредната расправа е закажана за 15.05.2017 година.

ДОВ бр.08-12/4 – предмет Јордан Митриновски (Судскиот совет на РМ )
Рочиштето за оваа расправа се одложи по барање на адвокатите на поранешниот судија Митриновски поради влошената здравствена состојба поради која и не присусутвуваше на денешната расправа. Адвокатите побараа одлагање на расправата на неопределено време.
Оштетен од шарената револуција, English Кога судот е обвинет (ДЕ)КЛАСИФИКАЦИЈА
English

About Us

About Us

The Coalition of the Civil Association “All for Fair Trials” (hereinafter referred to as the Coalition) is a coalition of civil associations from the Republic of Macedonia who have voluntarily joined together to observe the judicial proceedings before the competent courts in the Republic of Macedonia in order to: ensure the guaranteed rights to a fair trial as provided by the Constitution, laws and ratified international agreements; increase public awareness and strengthen the confidence of citizens in the institutions of the judicial system; identify the need for, and work towards the eventual reforms in the judicial proceedings; increase the practical knowledge of law students; strengthen the role and the capacities of the non-governmental organisations.
Organisations Members of the Coalition.

Top