[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
  Повеќе
 • ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ
  Повеќе
 • OPEN DATA FOR TRANSPARENT JUDICIARY
  The project will encourage civil society organizations, media and individuals who promote change, to understand and use official government and other open data in order to increase government accountability, improve delivery and services, and increasing citizen participation in policy making.
  Learn More
 • FER ËSHTË KUR ËSHTË FER PËR TË GJITHË
  Lexo më shumë

Новости / News

СЛУЧАЈ „Никола Тодоров“
Лицето Љупчо Стојановски од Велес, е онвинето за кривично дело „Убиство“ од член 123 став 1 в.в со член 19 и „Неовластено изработување, држење, посредување и трговија со оружје или распрскувачки материи“ од член 396 став 1 од КЗ. На истиот му е изречена мерка притвор. Како оштетено лице се јавува лицето Никола Тодоров, поранешен Министер за здравство.
Пред почетокот на главната расправа бранителот на обвинетиот побара изземање на судијката, поради сомнеж за пристрасност и необјективност, но истото беше одбиено од страна на судот. Повеќе
ПРЕДМЕТ „300 (Триста)“
Пред отпочнувањето на главната расправа на рочиштето насрочено на 28.12.2018, јавноста (согласно законските одредби) беше исклучена поради сослушување на вештак (кој воедно достави и вештачење) во врска со здравствената состојба на обвинетиот и неговата способност да ја следи расправата. Судот дозволи присуство на претставници на Коалицијата како стручна јавност согласно член 355 од ЗКП за време на сослушувањето на вештакот. Откако вештакот се произнесе и даде мислење дека обвинетиот е способен да ја следи расправата, во судницата беа повикани останатите претставници на јавноста. Со оглед на тоа што член на судечкиот совет е преместен во друго одделение согласно годишниот распоред на ОС Скопје 1, расправата беше одложена и истата ќе продолжи на 19.02.2018г., со давање на воведни говори пред изменет состав на судечкиот совет.

Агент провокатор

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Analysis from the conducted monitoring of judicial cases in the field of organized crime and corruption

Analizë e monitorimit të realizuar mbi rastet gjyqësore nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit

About Us

About Us

The Coalition of the Civil Association “All for Fair Trials” (hereinafter referred to as the Coalition) is a coalition of civil associations from the Republic of Macedonia who have voluntarily joined together to observe the judicial proceedings before the competent courts in the Republic of Macedonia in order to: ensure the guaranteed rights to a fair trial as provided by the Constitution, laws and ratified international agreements; increase public awareness and strengthen the confidence of citizens in the institutions of the judicial system; identify the need for, and work towards the eventual reforms in the judicial proceedings; increase the practical knowledge of law students; strengthen the role and the capacities of the non-governmental organisations.
Organisations Members of the Coalition.

Top