• ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
    Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.
    Повеќе
  • ПРЕВЕНЦИЈА, ПРИСТАП, ПРАВНА ЗАШТИТА
    Доста е од жртви на насилство !
    Повеќе

“No more victims of violence – prevent, protect, proceed”
“Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита”

- информирање и обучување – “Prevent” (Превенција)
- обезбедување на бесплатни правни совети - “Protect” (Пристап до правда)
- овозможување на правна заштита -“Proceed” (Правна заштита)

Read More / Прочитај повеќе

About Us

About Us

The Coalition of the Civil Association "All for Fair Trials" (hereinafter referred to as the Coalition) is a coalition of civil associations from the Republic of Macedonia who have voluntarily joined together to observe the judicial proceedings before the competent courts in the Republic of Macedonia in order to: ensure the guaranteed rights to a fair trial as provided by the Constitution, laws and ratified international agreements; increase public awareness and strengthen the confidence of citizens in the institutions of the judicial system; identify the need for, and work towards the eventual reforms in the judicial proceedings; increase th...

Top