osce
Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
01/01/2008
osce
Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија
01/05/2007
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2008 - 12.2008
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Следење на предметите од областа на трговија со луѓе

Целта на овој проект што го имплементира Коалицијата е да се направи идентификација на фактичката состојба преку постојан мониторинг на предметите од областа на трговија со луѓе, посредување во вршење на проституција и криумчарење на мигранти од една страна, како и анализа на проблемите поврзани со правната регулатива и нејзината интерпретација во практиката на судовите во Република Македонија. Во рамки на проектот се врши мониторинг на судски постапки, се спроведуваат интервјуа со главните актери во постапката (судии, јавни обвинители, адвокати и претставници на МВР), во однос на некои проблеми во текот на постапките и на крајот е објавен детален извештај за детектираните состојби.

Следење на предметите од областа на трговија со луѓе
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more