osce
Следење на предметите од областа на трговија со луѓе
01/01/2008
osce
Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007
01/01/2007
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
05.2007 - 12.2007
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија

Овој проект опфаќа повеќе цели кои се предвидени да бидат постигнати како што се: да се утврди дефиниција за корупцијата која би се користела за потребите на судското набљудување, да се идентификуваат криминалните активности кои спаѓаат во категоријата на корупцијата, да се соберат емпириски материјали кои ќе послужат како плодна база за понатамшно набљудување на криминалните случаи поврзани со корупцијата и да се подигне нивото на свест кај јавноста до ниво на државна определба за гонење на криминалните случаи поврзани со корупцијата.

Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more