eu
Безбедност на човекот и границите – Борба против криумчарење со мигранти во Западен Балкан
01/08/2021
foom
Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството
01/09/2020
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
06.2021 - 03.2022
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално

Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси

Коалицијата „Сите за правично судење“ го спроведе проектот „ Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси“ доделен преку Институт за европска политика – Скопје (ЕПИ), со финансиска поддршка од Европска Унија. Проектот се спроведува во рамки на проектот WeBER 2.0 Зајакнување на граѓанското општество од Западниот Балкан за реформирана јавна администрација. Општата цел на проектот е подобрување на процесот на вработување во јавната администрација, како предуслов за обезбедување подобар квалитет на услугите кон граѓаните. Во рамки на проектот преку ангажирање на анкетари беа прибрани и обработени податоци од 3 единици на локална самоуправа (Карпош, Аеродром и Шуто Оризари). По анализата и обработката на податоците беше објавена анализа за состојбата со вработувањето во јавните служби, начинот и постапката за утврдување на нивото на напредок на вработените, како и следењето на СИГМА начелата при управување со човечки ресурси.

Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more