vlada na republika makedonija
Мониторинг на судски постапки во основните судови во Република Северна Македонија
01/08/2021
epi weber
Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси
01/06/2021
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
08.2021 - 01.2022
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално

Безбедност на човекот и границите – Борба против криумчарење со мигранти во Западен Балкан

Коалиција „Сите за правично судење“ во 2021 година спроведе евалуација на квалитетот на законската рамка, односно законските прописи кои го регулираат проблемот на илегална миграција, со цел да се детектираат законски пропусти и ситуации кои не се регулирани со закон. Општата цел на проектот е да се даде поддршка на реформските процеси во однос на имплементацијата на меѓународните стандарди за човекови права на мигрантите во Северна Македонија. Во рамките на проектот беше спроведено теренско и деск истражување за начинот на постапување во вакви случаи, односно имплементација на законските решенија во пракса, со цел да се увиди казнената политика и начинот на постапување во случаи поврзани со илегална миграција. Како резултат на истражувањето беше изготвена и јавно објавена анализа за детектираните состојби.

Безбедност на човекот и границите – Борба против криумчарење со мигранти во Западен Балкан
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more