osce
Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007
01/01/2007
osce
Казненопоправен одговор на организираниот криминал
01/01/2006
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
03.2006 - 03.2008
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Улога на заедницата во замена на казната затвор

Коалиција „Сите за правично судење“ преку овој проект овозможува да се исполнат следните цели: идентификување на проблемите за имплементација на алтернативните мерки на казнување, воспоставување ефикасен систем за примена на алтернативните мерки на казнување во Република Македонија, запознавање на претставници од јавните претпријатија, граѓански и хуманитарни организации, медиумите како и пошироката јавноста со целите, значењето и процесот на извршување на алтернативните мерки како и придонес кон практична имплементација на Законот за малолетничка правда од 2007 година и извршување на законски предвидените алтернативни мерки во заедницата. Во рамки на проектот беше подготвена брошура за основните податоци на алтернативните мерки во Република Македонија како и беа направени средби за едукација и информирање на идентификуваните јавни служби, хуманитарни организации и други здруженија на граѓани за нивната улога во процесот на извршување на алтернативните мерки.

Улога на заедницата во замена на казната затвор
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more