osce
Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите
01/09/2009
osce
Зајакнување на улогата на судството во борбата со организираниот криминал
01/03/2009
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
08.2009 - 04.2010
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција

Целта на проектот е да придонесе во зајакнувањето на улогата на судството во обезбедување на соодветен одговор во пресудувањето на предметите од областа на трговија со луѓе. Проектот ја постигнува целта преку прибирање на податоци со набљудување на самите рочишта во предметите, што овозможува да се согледаат определени слабости во функционирањето на судскиот систем како и предлагање на препораки како истите да се надминат. Преку мониторинг на судски предмети и прибирање на податоци, ќе се овозможи детален преглед на состојбите во судскиот систем.

Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more