usa embassy
Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
01/06/2010
osce
Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите
01/09/2009
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2010 - 12.2010
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување

Коалиција „Сите за правично судење“ го спроведе проектот „Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување“. Основната цел на проектот е да придонесе кон зајакнување на независноста, ефикасноста и објективноста на судството во Република Македонија како и да ја поттикне правилната имплементација на судските реформи дефинирани со стратешките документи за Евроинтеграција на земјата. како предвидени активности во рамки на овој проект се: набљудување на судските постапки, организација на работилница и изготовка на аналитички извештај. Целната група на проектот се состои од основните судии низ Републиката, апелационите судови, јавното обвинителство, Министерство за правда, Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на РМ, Министерство за внатрешни работи, Секретаријатот за ЕУ интеграции како и пошироката јавност.

Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more