cm
Кампања “ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ”
01/08/2017
usa
Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка за 2017
01/01/2017
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
08.2017 - 01.2018
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Правна подготвеност за инспекции во граѓански организации

Основната цела на овој проект е да се спречат негативните ефекти од инспекциите и да се зајакне довербата меѓу самите граѓански организации за нивното правилно работење како основа за остварување на правото на здружување и изразување и да се зајакне граѓанското општество како институција. Коалицијата овој проект го спроведе партнерски со Институтот за човекови права и Македонското здружение на млади правници. Во рамките на проектот беа изработени три водичи за граѓанските организации во кои на јасен начин се претставени обврските на организациите во областа на даночното,трудовото право како и на правата и овластувањата на органите во предкривична постапка. Исто така, беше обезбедена правна поддршка и правни совети за граѓанските организации.

Правна подготвеност за инспекции во граѓански организации
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more