cm
Правна подготвеност за инспекции во граѓански организации
04/04/2017
eu
Мониторинг на имплементацијата на меѓународни стандарди за правично судење во Основен суд Скопје I и Скопје II
01/06/2016
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2017 - 10.2017
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка за 2017

Коалицијата „Сите за правично судење“ го имплементира проектот „Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка” во времетраење од јануари 2017 – октомври 2017, со финансиска поддршка од У.С. Стејт Департментот – Државното Биро за Меѓународни Наркотици и Одделението за внатрешни работи.

Преку мониторирање на судски постапки од страна на искусни стручни набљудувачи, ќе овозможиме статистички податоци за начинот на имплементација на новиот Закон за кривичната постапка (ЗКП) во различни кривични постапки кои ќе преставуваат основа за подготовка на финалниот извештај за мониторингот на судските постапки. Финалниот извештај за мониторингот на судските постапки ќе содржи наоѓања и препораки кои ќе понудат решенија за решавање на воочените слабости а кои се однесуваат на имплементацијата на новиот ЗКП. Извештајот исто така ќе се фокусира на ефикасноста на одговорните лица и институции во борбата против корупцијата и на почитувањето на човековите права и слободи како што е и гарантирано со Уставот и законите.

Согласно на искуството на Коалицијата, извештаите кои се резултат на директно истражување се користат како сериозен алат од страна на стручната јавност (судии и јавни обвинители). Препораките кои произлегуваат од извештаите може да доведат до измени во ЗКП во иднина. Целта на проектот е да се зајакне независноста, ефикасноста и непристрасноста на македонското судство во борбата против корупцијата и организираниот криминал и да се придонесе кон соодветна имплементација на кривично – правните реформи со главен фокус на новиот ЗКП.

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка за 2017
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more