bluprint grupa
Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување на нивно спроведување “ЗА ПРАВДА”
01/07/2018
osce
Поддршка на судските и кривично правните реформи
01/04/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
06.2018 - 06.2021
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Македонија

Проектот „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Македонија“ е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта на овој проект е давање поддршка за подобрување на пристапот и квалитетот до правда со посебен фокус на граѓанските судски постапки и ранливи категории на граѓани (маргинализирани групи и лица со попреченост) во 4те апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип. Во рамките на проектот беше спроведен мониторинг на граѓански постапки и беше извршен и увид во правосилно завршени предмети. Од добиените податоци беше изготвена финална анализа. Во 2020 година, проектот беше проширен со нова компонента за изрекувањето на мерката конфискација.

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more