ese usaid
Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство
01/01/2018
cm
Кампања “ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ”
01/08/2017
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2018 - 06.2020
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Нациoнално
ИЗДАНИЕ
-

Канцеларија за правна поддршка на граѓански организации

Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации обезбедува правно советување на граѓански организации кои не се во можност да користат професионални услуги, а имаат потреба од ревизија и подобрување на внатрешните акти на организацијата, постапките пред Централниот регистар на РМ, обврските во работните односи и безбедноста при работа, правата од интелектуална сопственост, заштита на личните податоци, правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, правните ризици на граѓанските организации како организатори на настани и јавни манифестации, даночните обврски и правните аспекти на сметководството на граѓанските организации, договорните обврски на граѓанските организации како обезбедувачи и потрошувачи на добра и услуги, правни механизми за влијание врз законодавството и креирањето на политики, посебни правни обврски кои произлегуваат од посебноста на целната група со која работи граѓанската организација (пр. Деца, жртви на семејно насилство, мигранти, лица лишени од слобода) и слично.

Канцеларија за правна поддршка на граѓански организации
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more