osce
Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе
01/11/2004
osce
Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење во домашните судови и проценка за функционирање на судството во Република Македонија
01/06/2003

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе проект за поддршка на човековите права преку обезбедување бесплатна правна помош на лица кои се потенцијални жртви на полициска злоупотреба и кои сметаат дека нивните права се повредени при преземање на полициски овластувања од страна на овластени службени лица во МВР. Во рамките на бесплатното правно советување, правните советници вклучени во проектот преземаат активности за давање совети за правните лекови кои им стојат на располагање на потенцијалните жртви, вклучувајќи поднесување на претставки до Секторот на МВР за Внатрешна контрола и професионални стандарди, Канцеларијата на Народниот правобранител, Јавното обвинителство, како и приватни тужби, помагање на потенцијалните жртви во изготвување писма, жалби и поднесоци до институции, застапување на потенцијалните жртви пред државните органи и судот и мониторирање на судските постапки на потенцијалните жртви од полициска злоупотреба или тортура.

Проект за поддршка на човековите права
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more