vlada na republika makedonija
Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција
01/02/2011
foom
Набљудување на судските предмети во кои новинарите се обвинети за кривичните дела клевета и навреда
01/10/2010
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
12.2010 - 12.2011
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Јакнење на националните механизми за заштита на човековите права

Коалицијата преку спроведување на овој проект ја постави основната цел, односно целта на проектот е да придонесе кон зајакнување на националната инфраструктура за човекови права со производство прирачник што ќе ги подобри постојните механизми за заштита на човековите права преку понуда на нови развојни интервенции и активности. Во рамки на проектот ќе биде изготвен Прирачник во која подготовка ќе бидат вклучени граѓанските организации, особено оние кои работат во областа на човековите права, како и студентите и државните институции. Прирачникот ќе биде јавно промовиран и дистрибуиран во неколку градови во земјата: Скопје, Тетово, Гостивар, Штип, Струмица и Битола. Промоцијата ќе биде направена во соработка со канцеларијата на Народниот правобранител, на која претставник од канцеларијата ќе говори за вредностите и доблестите кои Прирачникот ги носи со себе за граѓанското општество во земјата за конструктивна, добро организирана и постојана инфраструктура за човекови права.

Јакнење на националните механизми за заштита на човековите права
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more