caft
Начелото на пресумпција на невиност треба доследно да биде почитувано во судските постапки!
24/07/2020
caft
Составот на судот е conditio sine qua non за обезбедување на правично судење!
19/10/2020
Известување за соработка со Основен кривичен суд Скопје
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more