foom
Системски мониторинг на кривични судски постапки
01/01/2020
bluprint grupa
За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020
01/07/2019
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
11.2019 - 04.2020
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално

Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса

Коалицијата „Сите за правично судење“ го имплементираше проектот „Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса”, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија.

Преку вршење увид во правосилно завршени кривични предмети од страна на ангажирани теренски истражувачи како и со деск-истражување се овозможија статистички податоци за употребата на мерките за обезбедување на присуство, кои што пак ќе бидат основа за подготовка на финалната анализа. Оваа анализа нуди детекција на најчести системски проблеми и проблеми во праксата, дијагноза на причините поради кои се појавуваат овие проблеми во пракса, како и препораки за надминување на детектираните состојби, а со цел исполнување на критериумите поставени во Поглавјето 23. Општата цел на проектот е да се влијае на реформските процеси во судството од аспект на употребата на мерката притвор и останатите мерки за обезбедување присуство, а во корелација со препораките на ЕУ и Поглавјето 23.

Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more