usa embassy
Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија
01/09/2020
nordic support
Евалуација на стандардите за фер судење и пристап до правдата во судски предмети за семејно насилство и криминал од омраза
01/01/2020
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
06.2020 - 03.2021
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално

Корупција? Не во мојата општина!

Општата цел на овој проект е зајакнување на граѓанското учество во борбата против корупција на локално ниво. Во рамки на проектот, беше пружена правна помош и правни совети на граѓани во врска со борбата против корупција на локално ниво. Дел од активностите беа насочени кон изработка и споделување на промотивни и едукативни материјали како и прирачници за граѓаните во врска со препознавање на корупцијата и расположливите средства за сузбивање на истата. Дополнително, беа организирани фокус групи и беше изработена анализа на квалитетот на јавните услуги и ризиците за корупција и судир на интереси на локално ниво.

Корупција? Не во мојата општина!
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more