Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита

Од ноември 2015 година, Коалицијата “Сите за правично судење” го спроведува проектот “Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита” во рамките на Тројното А за граѓаните – пристап до информации, превенција и правна заштита. Ова е проект кој е имплементиран во рамките на програмата на Европската комисија за партнерство помеѓу организациите на граѓанското општество. Во 2012 година, проектот “Тројното А” поддржал повеќе проекти и активности имплементирани од држави од Западен Балкан (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) и Турција со цел за унапредување на пристапот до правдата за граѓани од овој регион. Во март 2015 година, проектот влегол во втората фаза во која ги проширил своите активности во 3 држави: Албанија, Македонија и Црна Гора. Проектот Тројното А за граѓани има цел да ја зајакне улогата на граѓанските организации кои нудат услуги за пристап до информации, превенција и правна заштита на граѓаните во однос на нивните права во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Македонија, Албанија, Црна Гора и Турција. Исходот е креирање на европска мрежа на  граѓански организации кои ќе работат на граѓанските права.

Индивидуални цели:

  • Информирање и обучување – “Превенција”
  • Обезбедување на бесплатни правни совети – “Пристап до правда”
  • Овозможување на правна заштита – “ Правна заштита”

Контакт:

Коалиција “Сите за правично судење”

Ул. Македонија бр. 11/2-10,Скопје

еmail: contact@all4fairtrials.org.mk

телефон: +389 2 6139874

Проектот е финансиран од Европската комисија