[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Archive by category "Правен Блог"

Правен Блог

Забраната за двојно казнување (non bis in idem) во судските постапки во Р. Северна Македонија

Автор: Емилија Спасовска, „Начелото non bis in idem претставува суштински важно начело на кривичната постапка со кое се забранува повеќекратно судење на исто лице за исто дело за кое веќе постои правосилна пресуда. Ова начело во нашето законодавство е втемелно во Уставот во членот 14, како и во членот 7 на Законот за кривичната постапка на Република Северна Македонија, додека како такво исто така е инкорпорирано и во членот 4 од Протоколот 7 од Европската конвенција за човекови права. Ова ...
Повеќе

Правото на судење во разумен рок како едно од основните гаранции за фер и правично судење

Автор: Емилија Спасовска, „Правото на судење во разумен рок е основно процесно човеково право загарантирано со Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП). Членот 6 од ЕКЧП го определува правото на правична судска постапка, а како посебен елемент на поимот „правична судска постапка“ изречно го предвидува и правото на судење во разумен рок, според кое „Секој има право на правично и јавно, во разумен рок, пред независен и непристрасен со закон воспоставен суд да бидат разгледани и утврден...
Повеќе

Пристап до правда на лицата баратели на азил

Автор: Лејла Тутиќ, „Постапката за азил во РМ може да биде иницирана на два начина - преку регистрирање на намера за барање за азил или директно преку поднесување на барање за азил. Според ЗМПЗ, странец на граничен премин или на територија на РМ може усно или писмено да искаже намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил пред полициски службеник на МВР. Полицискиот службеник ќе го регистрира странецот кој ја искажал намерата за барање на азил и ќе му издаде копија на ст...
Повеќе

Дали остварувањето на правдата и праведноста во кривичната постапка директно зависи од финансиската и имотната положба на обвинетиот/обвинетите во судскиот процес

Автор: Александар Софронијоски, „Како придобивка од акузаторниот модел кој се внесе со ЗКП, е потребата на одбраната континуирано да ја гради својата теза и будно да го следи целиот процес. Ваквиот модел сам по себе воведе нови принципи, како што се: значително зајакнатата улога на јавниот обвинител во претходната постапка, напуштањето на истражниот судија, зајакнување на правата на двете странки во постапката и го зајакна принципот на „еднаквоста на оружјата“ преку пасивизација на судот, ...
Повеќе

Пристап до правда во време на пандемија

Автор: Горјан Ѓоргиев, „Овој Протокол иако опфаќа ефикасни мерки за заштита, сепак една од мерките, односно правото на судијата да ја ограничат или отстранат јавноста директно задира во основните човекови права, односно во правото на правично и фер судење. Така, согласно Уставот на РСМ, Европската конвенција за човековите права на Советот на Европа, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права на Обединетите нации, како и домашните процесни закони, судењата во судовите во Р. Северна М...
Повеќе

Преглед на регулацијата на „pro bono“ застапувањето во Република Северна Македонија, Република Србија и Република Хрватска

Автор: Василчо Илијев, „Адвокатите како даночни обврзници во нашиот правен систем за секоја услуга, која ќе ја дадат на странка, мораат да издадат фактура или фискална сметка и не се опфатени со даночни ослободувања при давање pro bono услуги, ниту при плаќање на данокот на додадена вредност ниту кај персоналниот данок на доход. Ваква обврска предвидува и хрватското законодавство како и српската даночна регулатива. За жал, даночната регулатива на Република Северна Македонија, Република Срб...
Повеќе

Полесен пристап до правда на граѓаните преку правото на бесплатна правна помош

Автор: Радица Василкова, „Во Законот за бесплатна правна помош (во понатамошниот текст: ЗБПП) се прави разлика помеѓу примарна и секундарна правна помош. Примарна правна помош е вид на бесплатна правна помош која се обезбедува од Министерството за правда, овластено здружение и правната клиника додека пак секундарната правна помош се обезбедува од страна на адвокат кој е запишан во Регистар на адвокати за секундарна правна помош.1 За разлика од примарната правна помош која се дава на секое ...
Повеќе

Функционалноста на подрачните одделенија на Mинистерството за правда во поглед на остварување на правото на бесплатна правна помош

Автор: Ангела Ристевска, „Првиот Закон за бесплатна правна помош (ЗБПП) во нашата држава беше донесен во декември 2009 година, а почна да се применува шест месеци подоцна, во јули 2010 година. Во периодот на имплементација на овој закон, некои од забелешките и препораките беа насочени кон подрачните одделенија на Министерството за правда во контекст на кадровска и техничка опременост, недоволната ангажираност на подрачните одделенија за промовирање на правото на бесплатна правна помош, как...
Повеќе

Уживање на права од работен однос за време на пандемија

Автор: Едина Зекировиќ Фазлагиќи, „Специфична позиција за време на пандемијата заземаа и бремените жени кои со одлука на Владата од 10 ти март 2020 година се ослободени од работни обврски (освен онаму каде работниот процес може да се организира од дома). И покрај тоа што Законот за работни односи (ЗРО) е јасен во пропишаната забрана за отказ поради бременост, раѓање и родителство, бремените жени, како другите работници се соочија со губење на работните места. Мерките на Владата дополнителн...
Повеќе

Компаративна анализа на судската практика на граѓанските судови на Р.С.Македонија кои постапуваат по тужбите за утврдување на постоење на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Автор: Тамара Славеска Апостоловски, „И покрај тоа што навидум е неспорен правниот интерес на барателите, сега веќе тужителите, за иницирање на парнични постапки пред граѓанските судови како надлежни да постапуваат по тужбени барања за утврдување на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, сепак судската практика на граѓанските судови не е усогласена по однос на ова процесно прашање, од кое не само што зависи правната сигурност, туку и правниот пристап ...
Повеќе
Top