[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Articles posted byDaniel Mitkovski

Author: Daniel Mitkovski

Полесен пристап до правда на граѓаните преку правото на бесплатна правна помош

Автор: Радица Василкова, „Во Законот за бесплатна правна помош (во понатамошниот текст: ЗБПП) се прави разлика помеѓу примарна и секундарна правна помош. Примарна правна помош е вид на бесплатна правна помош која се обезбедува од Министерството за правда, овластено здружение и правната клиника додека пак секундарната правна помош се обезбедува од страна на адвокат кој е запишан во Регистар на адвокати за секундарна правна помош.1 За разлика од примарната правна помош која се дава на секое ...
Повеќе

Функционалноста на подрачните одделенија на Mинистерството за правда во поглед на остварување на правото на бесплатна правна помош

Автор: Ангела Ристевска, „Првиот Закон за бесплатна правна помош (ЗБПП) во нашата држава беше донесен во декември 2009 година, а почна да се применува шест месеци подоцна, во јули 2010 година. Во периодот на имплементација на овој закон, некои од забелешките и препораките беа насочени кон подрачните одделенија на Министерството за правда во контекст на кадровска и техничка опременост, недоволната ангажираност на подрачните одделенија за промовирање на правото на бесплатна правна помош, как...
Повеќе

Уживање на права од работен однос за време на пандемија

Автор: Едина Зекировиќ Фазлагиќи, „Специфична позиција за време на пандемијата заземаа и бремените жени кои со одлука на Владата од 10 ти март 2020 година се ослободени од работни обврски (освен онаму каде работниот процес може да се организира од дома). И покрај тоа што Законот за работни односи (ЗРО) е јасен во пропишаната забрана за отказ поради бременост, раѓање и родителство, бремените жени, како другите работници се соочија со губење на работните места. Мерките на Владата дополнителн...
Повеќе

Компаративна анализа на судската практика на граѓанските судови на Р.С.Македонија кои постапуваат по тужбите за утврдување на постоење на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Автор: Тамара Славеска Апостоловски, „И покрај тоа што навидум е неспорен правниот интерес на барателите, сега веќе тужителите, за иницирање на парнични постапки пред граѓанските судови како надлежни да постапуваат по тужбени барања за утврдување на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, сепак судската практика на граѓанските судови не е усогласена по однос на ова процесно прашање, од кое не само што зависи правната сигурност, туку и правниот пристап ...
Повеќе

Правото на судење во разумен рок во спорови од работен однос низ праксата на Европскиот суд за човекови права

Автор: Симона Јовчевска, „Правото на судење во разумен рок е основно процесно човеково право загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Според конвенцијата, секој има право на разгледување и утврдување на неговите права и обврски од граѓанско правна природа од страна на со закон воспоставен, независен и непристрасен суд, кој треба јавно и во разумен рок да го испита неговиот случај. Ова начело изречно е прокламирано и во нашиот Закон за парничната постапка. Тука законодавецо...
Повеќе

Пристапот до правдата на лицата со попречености

Автор: Горан Сачевски, „Генералниот заклучок од кратката анализа е дека лицата со попречености во Струмица се соочуваат со ограничувања при остварувањето на своите права и пристапот до Основен суд Струмица или услугите од адвокат, извршител или нотар. Поради ова, неопходно е сите овие чинители да направат напори за да овозможат ефективна пристапност до правда за сите граѓани без диксриминација и целосна примена на стандардите за фер и правично судење.“ Целиот текст можете да го преземет...
Повеќе

Граѓаните треба да бидат информирани за своите права во судските постапки

Петковска: Граѓаните треба да бидат информирани за своите права во судските постапки 10/12/2020 11:48 По повод Меѓународниот ден на човековите права – 10 декември, Коалицијата „Сите за правично судење“ денеска пред Основниот кривичен суд во Скопје постави штанд за делење на материјали со едукативни содржини кои нудат запознавање на граѓаните за нивните права во судските постапки, но и како да се заштитат пред судот. Според Ивана Петковска од Коалицијата „Сите за правично...
Повеќе

Јавна реакција за непостапување на надлежните институции по пријава на семејно насилство

Во текот на денешниот ден во медиумите беше објавена вест дека полицијата во Тетово завчера вечер не постапила по добиена пријава за семејно насилство извршено врз жена од страна на нејзиниот сопруг во семејниот дом, а во присуство на нивните две малолетни деца, од причина што истите немале заштитна опрема, а за лицето кое го вршело семејното насилство се знаело дека е заболен од COVID 19.[1] Имено, како што пренесоа и медиумите, последниот напад бил синоќа, но жената подолго време била држена в...
Повеќе
Top