both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

СОБРАНИЕ

Собранието се состои од делегати, претставник од секоја членка на Коалицијата или негов заменик и брои вкупно 13 члена. За успешно спроведување на седницата на собранието потребно е да присуствува повеќе од половина од делегатите односно најмалку 7.

 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Дарко Аврамовски
Извршен директор

Дарко Аврамовски е извршен директор на Националната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ од 2022 год. а член на истата од февруари 2016г. како проектен асистент. Покрај залагањата за правично судење, работи и на едукација на млади луѓе (средношколци и студенти) најпрвин како тренер по дебатни вештини, а подоцна како предавач по “Street Law” програмата, наменета за запознавање на младите со основите на државата и правото, правната култура, граѓански и човекови права и обврски и нивна заштита. Во текот на своето додипломско образование, како стипендист на CMEPIUS поминува две години студиски престој на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана, а по дипломирањето се запишува на постдипломски студии од областа на казненото материјално право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

email: davramovski@all4fairtrials.org.mk

 

УПРАВЕН ОДБОР

Љузим Хазири
Член на Управен Одбор

Љузим Хазири е избран за член на управниот одбор на 16-та седница на годишното собрание со мандат од 4 години.

Симонида Кацарска
Член на Управен Одбор

Симонида Кацарска е избрана за член на управниот одбор на 16-та седница на годишното собрание со мандат од 4 години.

Драги Змијанац
Член на Управен Одбор

Драги Змијанац е избран за член на управниот одбор на 16-та седница на годишното собрание со мандат од 4 години.

Лазар Нанев
Член на Управен Одбор

Лазар Нанев е избран за член на управниот одбор на 16-та седница на годишното собрание со мандат од 4 години.

Вулнет Зенки
Член на Управен Одбор

Вулнет Зенки е избран за член на управниот одбор на 16-та седница на годишното собрание со мандат од 4 години.

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

Ардита Абази Имери
Член на Надзорен Одбор

Aрдита Абази Имери е избранa за член на Надзорен одбор на 19та седница на годишното собрание со мандат од 3 години. Aрдита Абази Имери е една од основачките на ЕПИ и работи во институтот од 2011 година. Таа има докторирано во Универзитетот “Св. Кирил и Методиј “- Институт за социолошки, политички и правни истражувања во областа заштита на потрошувачите и транспозиција на acquis communaitaire и има магистрирано на меѓународно, компаративно и европско право во Универзитетот Мастрихт (Мастрихт, Холандија).

E-mail: ardita.abazi-imeri@epi.org.mk

Ирена Велкоска
Член на Надзорен Одбор

Ирена Велкоска е избрана за член на Надзорен одбор на 19та седница на годишното собрание со мандат од 3 години. Ирена Велкоска e координатор на Дневниот центар за деца на улица и Генерален секратар на Здружението за Заштита на правата на детето.

E-mail: irena_velkoska@yahoo.com

Димитар Низамовски
Член на Надзорен Одбор

Димитар Низамовски е избран за член на Надзорен одбор на 19та седница на годишното собрание со мандат од 3 години. Димитар е дипломиран правник, студент на мастер студии по Уставно право и политички систем, а во Младински Образовен Форум (МОФ)-Скопје е извршен директор.

E-mail: dimitar_nizamovski@mof.org.mk

.

Top