[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / CIVICA mobilitas (2014-2018)

CIVICA mobilitas (2014-2018)

Период на имплементација: октомври 2014та година до септември 2018та

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).  Како програма за поддршка на граѓанското општество започна да се спроведува во октомври 2014та година и ќе трае до септември 2018та година. Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во упатувањето на три „трансверзални теми“: родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите. За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне „критична маса“ од 100 граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување општествени промени во Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнувањето консензус за правците и содржината  на клучните општествени реформи.

Активности:

Компонента 1 – Поддршка, вмрежување, учење

Компонента 2 – Финансиска поддршка (грантови)

Компонента 3 – Истражување и развој

Донатори:   Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)

10998862_1784701508422330_1338365387932430220_n

Top