[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција во 2009/2010

Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција во 2009/2010

Период на имплементација: август 2009 – април 2010 година

Основни цели

Целта на проектот е да придонесе во зајакнувањето на улогата на судството во обезбедување на соодветен одговор во пресудувањето на предметите од областа на трговија со луѓе. Проектот ја постигнува целта преку прибирање на податоци со набљудување на самите рочишта во предметите, што овозможува да се согледаат определени слабости во функционирањето на судскиот систем како и предлагање на препораки како истите да се надминат.

Проектни активности

  • Идентификација на активните предмети и мониторинг
  • Подготовка на месечни распореди за набљудување на предметите
  • Набљудување на предметите
  • Внес на податоците во база на податоци
  • Интервјуа со ранливи групи
  • Учество на семинари
  • Организација на работилница во Академија за обука на судии и јавни обвинители
  • Организација на прес конференција/ Информирање на јавноста

Контакт:

Михаил Готовски – проект координатор

Донатори:

  • Амбасада на САД во Скопје

Logo_USENBASSY

Top