[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Следење на предметите од областа на Трговија со луѓе (2008)

Следење на предметите од областа на Трговија со луѓе (2008)

Период на имплементација: јануари 2008 – декември 2008 година

Основни цели

Идентификација на фактичката состојба преку постојан мониторинг на предметите од областа на трговија со луѓе, посредување во вршење на проституција и криумчарење на мигранти од една страна, како и анализа на проблемите поврзани со правната регулатива и нејзината интерпретација во практиката на судовите во Република Македонија.

Проектни активности

  • Набљудување на предмети од областа на трговијата со луѓе
  • Интервју со главните актери во постапката (судии, јавни обвинители, адвокати и претставници на МВР), во однос на некои проблеми во текот на постапките
  • Подготовка на извештајот за трговија со луѓе и илегална миграција перципирани од главните актери во кривичната постапка
Top