[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Системски мониторинг на кривични судски постапки

Системски мониторинг на кривични судски постапки

Коалиција „Сите за правично судење“ започна со имплементација на  проектот „ Системски мониторинг на кривични судски постапки“ со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Период на реализација: 01.01.2020-31.12.2020

Коалицијата ќе овозможи детален преглед и дијагностика на степенот на судска независност, ефикасност и непристрасност преку прибирање на квантитативни и квалитативни податоци за начинот на имплементација на Законот за кривичната постапка (ЗКП) и стандардите за фер и правично судење поставени со праксата на Европскиот суд за човекови права и неговите толкувања на Европската конвенција за човекови права.

Цели на проектот:

 1. Да ги поддржи судските реформи насочени кон целосно исполнување на критериумите поставени со Поглавјето 23 преку оценување на ефикасноста на кривичната правда во основните судови и следење на практичната имплементација на процесните гаранции поставени во Законот за кривичната постапка и меѓународно прифатените стандарди за фер и правично судење.
 2. Да ја зголеми транспарентноста на судовите на институционално ниво преку зајакнување на правото на јавно судење во основните судови, како една од компонентите на стандардите за фер и правично судење.
 3. Да ја подигне свеста за стандардите на правично судење преку иницирање на јавни дебати и застапувачки активности за надминување на детектираните состојби.

Целни групи:

 • Судии, основни судови, апелациони судови, Врховен суд, Судски совет
 • Јавни обвинители, адвокати, обвинети, оштетени
 • Академија за судии и јавни обвинители, Министерство за правда, Совет за следење на реформите во правосудството, Собрание на РСМ
 • Универзитетски професори, претставници на меѓународната заедница (ЕУ, ОБСЕ, Совет на Европа, ООН) медиуми, граѓански организации, останата стручна јавност, општа јавност (сите граѓани)

Проектни активности:

 1. Одржување на основна и напредна обука за професионални набљудувачи
 2. Мониторинг на 400 рочишта за главна расправа во основните судови во Р.Северна Македонија
 3. Работни состаноци со судии, јавни обвинители и адвокати
 4. Креирање на документи за јавни политики за пропусти во законите и нивната практична примена
 5. Завршна конференција за промоција на анализата
 6. Реконструирање на веб страната на Коалиција со цел подобрување на пристапноста за лица со посебни потреби

Очекувани резултати:

 1. Зајакнати капацитети на Коалицијата за спроведување на мониторинг активности над судството и зајакнати капацитети на правосудните органи во насока на приближување на истото кон критериумите поставени со Поглавјето 23, преку одржување на работни состаноци со засегнатите чинители.
 2. Утврден степен на примена на процедуралните гаранции поставени со Законот за кривичната постапка и Европската Конвенција за човекови права, во насока на исполнување на критериумите поставени со Поглавјето 23.
 3. Поттикната јавна и стручна дебата за практичниот перформанс на судовите во кривичните постапки во насока на заштита на законите и правата на учесниците во кривичната постапка, како и за ефикасноста и ефективноста на кривично правните реформи.
 4. Превенирање на грубо прекршување на правата на обвинетите и избегнување на трошоци за повторување на постапката во најмалку 4 предмети, преку искористување на воспоставениот систем за рано репортирање на детектирани процесни пропусти во набљудуваните постапки.
 5. Најмалку 10 релевантни чинители (судии, обвинители и/ или адвокати) се запознаени и ги прифаќаат наодите од анализата

Контакт:

Ивана Петковска – проектен координатор

e-mail: ipetkovska@all4fairtrials.org.mk

тел: +389 2 6139874

Донатор:

Фондација Отворено општество – Македонија

Top