[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија (2007)

Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија (2007)

Период на имплементација: мај – декември 2007 година

Основни цели

Да се утврди дефиниција за корупцијата која би се користела за потребите на судското набљудување
Да се идентификуваат криминалните активности кои спаѓаат во категоријата на корупцијата
Да се соберат емпириски материјали кои ќе послужат како плодна база за понатамшно набљудување на криминалните случаи поврзани со корупцијата
Да се подигне нивото на свест кај јавноста до ниво на државна определба за гонење на криминалните случаи поврзани со корупцијата

Проектни активности

  • Детерминирање на дефиниција за криминални дела поврзани со корупцијата во линија на легислатива и судска пракса
  • Идентификација на различни форми на корупција во пракса
  • Пробен период на судско набљудување на предмети во врска со корупцијата во РМ
  • Подготовка и публикација на работен документ / брошура
  • Прес конференција

Контакт

Славица Димитриевска – Проектен координатор

Донатори

Набљудувачка мисија на ОБСЕ во Скопје

Logo_OSCE

Top