[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Финансиски поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество.

Коалицијата „Сите за правично судење„ започна со имплементација на проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“ дел од сеопфатна кампања за промовирање на сервиси за помош и поддршка на жртви на насилство во рамки на проектот на УСАИД за правна заштита на жените.

Основна цел на проектот: Зголемување на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство.

Посебни цели:

  • Проценка на нивото на судска заштита и унапредување на судските постапки во предметите поврзани со семејно насилство.
  • Забрзување на суштинските реформи во кривичниот и граѓанскиот судски систем на заштита.

Проектни активности:

  • Спроведување на обука за 11 набљудувачи во 4 апелациони подрачја за мониторинг на граѓански и кривични постапки поврзани со семејно насилство
  • Мониторинг на 354 расправи од страна на искусни набљудувачи
Top