[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Младите и полицијата – кои се нашите права (2013)

Младите и полицијата – кои се нашите права (2013)

Период на имплементација: август – декември 2013 година

Основни цели

Доближување на работата на полицијата до младите, хуманизација на обостаниот однос и создавање критичка свест за односот со полицијата и органите на редот, а со цел почитување на правната државa и рушење на стереотипите за односот на младите кон полицијата. Запознавање на младите со Законот за малолетничка правда, Законот против прекршоците за јавениот ред и мир и поголемо почитување на човековите права. Целна група се малди активисти на возраст од 16 до 24 години, граѓани на Р. Македонија.

Проектни активности

  • Создавање на критична група активисти кои ќе влијаат во својата микро средина на доближувањето на односот на младите со полицијата и обратно;
  • Едукација на младата популација и директно влијание во создавањето на критички однос по однос на прашањата од безбедноста, односот со полицијата и Законот за малолетничка правда;
  • Темелно информирани и активистички настроени млади од 5 пилот општини, кои ќе ги адресираат проблемите со полициското постапување;
  • Подигање на општата свест кај населението за човековите права и слобoди и владеењето на правото;
  • Информирање на целокупната јавност преку изработка на соодветни интернет страници и мобилна апликација;


Продукти од проектот

  • Обука и едукација на 125 млади од Република Македонија;
  • Изработка на апликација за мобилни (паметни тефонии) за односот со полиција, правата и слободите;
  • Изработка на интерактивна веб страница, со алатки за краудмапинг


Партнер:
Фондација за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа Скопје во соработка со дел од организациите членки на Коалицијата

Logo_idea
Проектот се спроведува преку Програмата на УСАИД за развој на граѓанското општество

Контакт:

Фросина Дониновска – Проектен координатор

e-mail: fdoninovska@all4fairtrials.org.mk

tel: +389 2 613 9874

Донатори

  • USAID
  • Фондација Отворено општество – Македонија

Logo_USAID  Logo_FIOOM

Top