[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса

Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса

Проектот е дел од програмата за подгрантирање на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА)  во рамки на проектот „Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази“

Време на реализација – Јануари 2018-октомври 2018

Главната цел на проектот е мониторинг и евалуација на влијанието на Проценката на влијанието на регулативата врз квалитетот на предложените измени за Законот за Кривична постапка и Законот за јавно обвинителска служба. Ова во насока на комплексноста и значењето на овие закони во однос на правосудниот систем. Развивањето на ПВР процесот и неговото следење во однос на транспарентноста на самиот процес би довело до поголемо учество на сите засегнатите страни.

Проектот ќе се спроведува преку следните активности:

  1. Следење на транспарентноста на процесот на ПВР
  2. Оценка на квалитетот на спроведувањето на процесот на ПВР
  3. Анализа на детектираните проблеми во постоечките закони (ЗКП и ЗЈО)
  4. Анализа на понудените решенија и образложенија при процесот на ПВР
  5. Медиумска и јавна промоција на наодите и извештаите

Резултати од проектот:

  1. Утврдено ниво на почитувањето на ПВР процесот
  2. Компаративна анализа на предложените измени наспроти детектираните проблем
Top