[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење во домашните судови и проценка за функционирање на судството во Република Македонија(2003-2004)

Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење во домашните судови и проценка за функционирање на судството во Република Македонија(2003-2004)

Период на имплементација: јуни 2003 – декември 2004 година

Основни цели

 • зголемување на довербата на јавноста во правниот систем и судството
 • идентификување на проблемите во судскиот систем
 • укажување на потребата за правни и институционални реформи
 • зголемување на почитувањето на стандардите за правично судење пред домашните судови
 • запознавање на јавноста со стандардите за правично судење

Проектни активности

 • Изработка на прирачник за набљудување на судења (во соработка со експерти на Правниот факултет Јустинијан Први при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа и Адвокатската комора на Република Македонија беше изработена работна верзија на прирачникот)
 • Обука за теоретските и практичните аспекти на набљудувањето на судските процеси
 • Набљудување на судските постапки
 • Изработка на периодичен извештај произлезен врз основа на информациите собрани од прашалниците за периодот јули 2003 – јануари 2004 година, како и од податоците од месечните извештаи со локалните координатори и од извештаите од локалните правни експерти.
 • Одржување на тркалезна маса
 • Изработка на завршен извештај кој ги презентира податоците прибрани во набљудувачкиот процес, пооделно за секој меѓународен стандард како во кривична така и во граѓанска постапка. Притоа, направен е компаративен преглед на домашната регулатива и законската регулатива на други земји и одредбите од меѓународните документи. Од резултатите и заклучоците дадени се препораки за идни решенија кои би придонеле за доследна примена на меѓународните стандарди за правично судење.
 • Прес конференција

Контакт:

Виолета Велкоска – Проектен координатор

Донатори:

 • Одделот за владеење на правото на Мониторинг мисијата на ОБСЕ во Скопје
 • Канадската Агенција за Меѓународен развој (CIDA)
 • Фондација Институт Отворено Општество Македонија

Logo_OSCE Logo_FIOOM

Top