[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството

Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството

Коалицијата „Сите за правично судење“ во соработка со Фондација Отворено општество-Македонија започна со имплементација на проектот „Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството“ во времетраење од  1 септември 2020 до 30 јуни 2021 година, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија. 

Цели на проектот: 

 1. Зајакнување и унапредување на капацитетите на новинарите во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството, со што ќе се придонесе во објективно и непристрасно информирање на јавноста и документирање на исполнувањето на обврските на земјата и спроведените реформски процеси, како предуслов за пристапување на РСМ кон ЕУ
 2. Зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации и новинарите 
 3. Подигнување на општата јавна свест за темите од областа на правосудството и нивното значење и влијание 

Главни активности: 

 • Активности за градење синергии помеѓу истражувачки новинари и граѓански организации со експертиза за областите од Поглавјето 23, со фокус на правосудството и формирање на Уредувачки одбор 
 • Унапредување на инклузивноста и интегрираниот пристап при селекција на новинари, темите на истражувачките стории и овозможување на правна експертиза за соодветните теми 
 • Спроведување на 6 тематски обуки за новинари 
 • Подготовка на истражувачки стории (јавен повик за истражувачки стории)
 • Подготовка на инфографици, летоци и онлајн квизови за преговарачките процеси и за Поглавје 23 

Очекувани резултати: 

 • Одржани 6 тематски обуки 
 • Обучени најмалку 10 новинари за подготвување истражувачки стории и известување на теми поврзани со правосудството и Поглавјето 23 
 • Формиран Уредувачки одбор со претставници од граѓански огранизации и новинари 
 • Формиран Советодавен одбор  
 • Изготвени 10 истражувачки стории на теми поврзани со правосудството и Поглавјето 23  
 • Онлајн кампања за подигнување на јавната свест за темите поврзани со правосудството и Поглавјето 23 

Целни групи: 

 • Медиуми  
 • Државни органи од областа на правосудството  
 • Граѓански сектор  
 • Општа јавност (граѓаните на Република Северна Македонија) 

Контакт: 

Ивана Петковска – проектен координатор
e-mail: ipetkovska@all4fairtrials.org.mk
тел: 070/252-993 

Донатор: 

Фондација Отворено општество – Македонија

Top