[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Зајакнување на капацитерите на Коалицијата „Сите за правично судење“ (2005)

Зајакнување на капацитерите на Коалицијата „Сите за правично судење“ (2005)

Период на имплементација: јануари – декември 2005 година

Основни цели

  • Зајакнување на структурата на Коалицијата со цел да се создаде почитуван и релевантен партнер и силен претставник на цивилното општество
  • Развој на соработка со други надворешни и внатрешни организации, кои работат пред се на зајакнување на судскиот систем во земјата и во странство со цел размена на квалитативни информации од обостран интерес
  • Поддршка во имплементација на проекти од области релевантни на мисијата и визијата на Коалицијата
  • Финансиска одржливост на Коалицијата

Проектни активности

  • Проценка на капацитетите и на професионалното искуство на НВО членките на Коалицијата
  • Развој на комуникација на Коалицијата со НВО членките како и со други невладини организации кои работат на исто, односно слично поле на интерес
  • Одржување контакти со претставници на националните владини и невладини институции
  • Претставување на Коалицијата во јавноста

Контакт:

Весна Стојковска – Проектен координатор

Донатори:

  • OSCE Набљудувачка Мисија во Скопје

Logo_OSCE

Top