[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување на нивно спроведување “ЗА ПРАВДА”

Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување на нивно спроведување “ЗА ПРАВДА”

Проектот “ЗА ПРАВДА” е финансиски поддржан од Фондацијата отворено општество – Македонија, a oвозможен од Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија во партнерство со Коалиција “Сите за правично судење”, Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за човекови права (ИЧП), Здружение на граѓани – институт за европска политика (ЕПИ) и Центар за правни истражувања и анализи (ЦПИА), сите во Скопје.

Времетраење на проектот:
12 месеци, со почеток од 1ви Јули 2018 година – 1ви Јули 2019 година

Цели:
Стратегиското планирање води кон зголемено влијание на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и зајакнување на независноста и непристрасноста на судството.

Посебните и децидни цели го следат спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со акциониот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни во граѓанскиот сектор; даваат оценка за квалитетот на предложените закони и политики кои се однесуваат на Судскиот Совет, Советот за јавни обвинители и Специјалното јавно обвинителство како и да влијае на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување на препораки засновани на докази за предложените закони, политики и унапредување на јавната дебата која ја зајакнува транспарентноста.

Целни групи (засегнување страни):
• Директни целни групи се креатори на политики (Влада на РМ, Министерство за правда, Собрание на РМ), Советот за следење на реформите во судството, Судски Совет на РМ, Собет на Јавни обвинители, Специјално јавно обвинителство
• Индиректни целни групи како граѓани, сите граѓани на Република Македонија

Проектот се спроведува со главни и споредни активности како операциони цели, со кои кадарот ефективно работи, додека очекувањата на долгорочен план е што поголема и зголемена вклученост на граѓанските организации во процесот на спреведување на овие реформи во правосудството, со влијание кое ќе доведе до поголема одговорност на носителите на одлуки кои треба да бидат сервис на граѓаните, од аспект на заштитата, деполитизација и подобрување на професионалноста, транспарентноста и независноста на правосудните органи. Целта на долгорочниот план е да се дојде до враќање на довербата во правосудството и подобрување на животниот квалитет приближувајќи ја земјата кон членство во ЕУ.

Top