[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Период на имплементација: јануари 2007 – декември 2007 година

Основни цели

Проценка на постоечките механизми за борба против организираниот криминал во Република Македонија, а особено на делата од областа на трговија со луге, со цел создавање на јасна слика за можностите за подобрување на борбата против овие видови на организиран криминал.

Проектни активности

  • Набљудување на предмети од областа на трговијата со луѓе и организираниот криминал
  • Идентификација на различните форми на организираниот криминал кој што постои во РМ
  • Подготовка на извештајот за состојбите во 2005, 2006 и 2007 година
Top