[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / До „заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција

До „заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција

Коалиција „Сите за правично судење” ќе го спроведува проектот До „Заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција финансиски поддржан од Фондација Отворено општество-Македонија. Носител на проектот е Балканска истражувачка репортерска мрежа (БИРН) од Скопје, а Коалиција „Сите за правично судење“ (КСПС), Институт за човекови права (ИЧП) и Хелсиншки комитет за човекови права (МХК) се јавуваат како партнери во проектот.

Времетраење на проектот: Април 2019 – Април 2020

Целта на проектот е да ги идентификува, преку различни студии на случај и следење на спроведување на законодавството, начините низ кои се остварува политичката контрола врз институциите (судството, обвинителството, полицијата) или начините на кои се злоупотребуваат системските слабости на владеењето на правото

Активности:
Деск-истражувања за причините и новите форми на политичко мешање во судството, полицијата и јавното обвинителство
Мониторинг и анализа на судски случаи
Новинарски истражувања, барања за пристап до информации од јавен карактер и интервјуа потребни за истражувачки стории
Активности за застапување за спроведување на препораките пред домашни и меѓународни засегнати страни:

Очекувани резултати:
Зголемен број на мониторирани и анализирани судски предмети
Зголемена транспарентност на судењата
Зголемен број на објавени истражувачки медиумски стории
Анализирана правна и институционална рамка
Објавено финално истражување/анализа

Целни групи:
Судии, судски работници, обвинители, адвокати
Граѓански сектор
Јавност

 

Top