[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Годишна програма за работа на Коалиција Сите за правично судење

Годишна програма за работа на Коалиција Сите за правично судење

Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на Годишната програма за работа, финансиски поддржана од страна на Европската комисија преку Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија.

Период на имплементација:
01.01.2022 – 31.12.2022 година

Главни активности:

  • Системски мониторинг на кривични и граѓански предмети
  • Тематски мониторинг на предмети од област на организиран криминал и корупција
  • Мониторинг на седници на Судски совет на РСМ и Совет на јавни обвинители на РСМ
  • Организирање на работни состаноци со релевантни чинители и панел дискусии
  • Изготвување на финална анализа за перформансот на Судски совет и Совет на јавни обвинители
  • Изготвување на месечни брифови од спроведен мониторинг на судски постапки
  • Изготвување на финална анализа од спроведен мониторинг на граѓански и кривични судски постапки

Контакт:
Дарко Аврамовски – проектен координатор
e-mail: davramovski@all4fairtrials.org.mk
тел: +389 2 6139874

Донатор:
Европска унија

Top