[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија

Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија

Коалицијата на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка од Амбасада на САД во Северна Македонија, го спроведува проектот „ Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија“ во периодот од 01.09.2020 до 31.08.2021 година.

Општа цел:

  • Придонес кон подобрување на функционалната независност и професионалност на судството со поддршка на практичното спроведување на системот на заслуги за назначување, унапредување, дисциплинска одговорност и разрешување на судии.

Посебни цели:

  • Поддршка на процесот на реформи во судството преку спроведување на детално истражување, следење и проценка на ефектите на процесот на реформи врз работата на Судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители;
  • Подигање на нивото на јавна критика, особено кај експертската јавност (правни практичари, професори по право, претставници на надлежни институции и специјализирани невладини и граѓански организации) во врска со назначување, унапредување, дисциплинска одговорност и разрешување на судии.

Главни активности:

  • Мониторинг на седници на Судскиот Совет на Република Северна Македонија;
  • Истражување за транспарентноста на процесот на назначување, унапредување, дисциплинска одговорност и разрешување на судии;
  • Евалуација на образложенијата и оправданоста на одлуките на Судскиот совет за избор, назначување во повисок суд, како и на одлуките за дисциплински санкции;
  • Следење на програмите за обука на Академијата за за судии и јавни обвинители, како и следење на тековните активности што ги спроведува Академијата.

Целни групи: Судски Совет на Република Северна Македонија, Академија за судии и јавни обвинители.

Очекувани резултати:

Длабинска анализа на работата и активностите на Судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители, како и нивното влијание врз функционирањето на судството, со вклучување на повеќе аспекти, како што е индивидуалната независност и професионалноста на судиите.

 

Контакт:

Емилија Спасовска – проектен координатор

e-mail: emilija@all4fairtrials.org.mk

тел: +389 2 6139874

Донатор:

Амбасада на САД во Северна Македонија

Top