[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Archive by category "ПРАВЕН БЛОГ" (Page 2)

ПРАВЕН БЛОГ

Функционалноста на подрачните одделенија на Mинистерството за правда во поглед на остварување на правото на бесплатна правна помош

Автор: Ангела Ристевска, „Првиот Закон за бесплатна правна помош (ЗБПП) во нашата држава беше донесен во декември 2009 година, а почна да се применува шест месеци подоцна, во јули 2010 година. Во периодот на имплементација на овој закон, некои од забелешките и препораките беа насочени кон подрачните одделенија на Министерството за правда во контекст на кадровска и техничка опременост, недоволната ангажираност на подрачните одделенија за промовирање на правото на бесплатна правна помош, как...
Повеќе

Уживање на права од работен однос за време на пандемија

Автор: Едина Зекировиќ Фазлагиќи, „Специфична позиција за време на пандемијата заземаа и бремените жени кои со одлука на Владата од 10 ти март 2020 година се ослободени од работни обврски (освен онаму каде работниот процес може да се организира од дома). И покрај тоа што Законот за работни односи (ЗРО) е јасен во пропишаната забрана за отказ поради бременост, раѓање и родителство, бремените жени, како другите работници се соочија со губење на работните места. Мерките на Владата дополнителн...
Повеќе

Компаративна анализа на судската практика на граѓанските судови на Р.С.Македонија кои постапуваат по тужбите за утврдување на постоење на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Автор: Тамара Славеска Апостоловски, „И покрај тоа што навидум е неспорен правниот интерес на барателите, сега веќе тужителите, за иницирање на парнични постапки пред граѓанските судови како надлежни да постапуваат по тужбени барања за утврдување на (појако) право на утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, сепак судската практика на граѓанските судови не е усогласена по однос на ова процесно прашање, од кое не само што зависи правната сигурност, туку и правниот пристап ...
Повеќе

Правото на судење во разумен рок во спорови од работен однос низ праксата на Европскиот суд за човекови права

Автор: Симона Јовчевска, „Правото на судење во разумен рок е основно процесно човеково право загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Според конвенцијата, секој има право на разгледување и утврдување на неговите права и обврски од граѓанско правна природа од страна на со закон воспоставен, независен и непристрасен суд, кој треба јавно и во разумен рок да го испита неговиот случај. Ова начело изречно е прокламирано и во нашиот Закон за парничната постапка. Тука законодавецо...
Повеќе

Пристапот до правдата на лицата со попречености

Автор: Горан Сачевски, „Генералниот заклучок од кратката анализа е дека лицата со попречености во Струмица се соочуваат со ограничувања при остварувањето на своите права и пристапот до Основен суд Струмица или услугите од адвокат, извршител или нотар. Поради ова, неопходно е сите овие чинители да направат напори за да овозможат ефективна пристапност до правда за сите граѓани без диксриминација и целосна примена на стандардите за фер и правично судење.“ Целиот текст можете да го преземет...
Повеќе

Фер и правично судење во време на пандемија

Автор: Фросина Петковска 1. Вовед Денес светот е соочен со нов предизвик, наречен КОВИД-19. Пандемијата предизвикана од овој вирус претставува глобален, пред сè здравствен проблем, но и генерален проблем кој погоди повеќе од милиони луѓе од скоро секоја држава на планетата земја. Во вакви околности, државите се исправени пред предизвик да се справат со непознат непријател, да ги заштитат своите граѓани, а притоа да не ги повредат нивните слободи и права. Но, сепак изгледа дека едното без д...
Повеќе

Лишување од слобода за време на епидемии

Автори: Анамарија Спасевска, Небојша Милосављевиќ, Емилија Спасовска, 1. Вовед Човековите права мора да бидат во центарот на сите напори за превенција, подготвеност и третман на КОВИД-19, со цел најдобро да се заштити јавното здравство и да се поддржат групите и лицата со кои се најмногу изложени на ризик. Сепак, многу од мерките што се однесуваат на заштита и превенција од КОВИД-19 изгледа како да биле предложени и спроведени без целосно разгледување на потенцијалните последици за уживањ...
Повеќе
Top