[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ИЗДАНИЈА

ИЗДАНИЈА

Истражување за кривично правната регулатива помеѓу теорија и пракса

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2017 година

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права ALB


Сумарни податоци од анкета Фер и правично судење во Р. Македонија

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Analizë e monitorimit të realizuar mbi rastet gjyqësore nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit


Водич – Претходна кривична постапка

Водич – Надзор од инспекцијата на трудот

Водич – Даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи


Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2016 година

Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење

korupcija-2016-mkd

Судската ефикасност во справување со организиран криминал и корупција во “Заробената држава” / EFIKASITETI GJYQËSOR NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORRUPSIONIT NË “SHTETIN E ROBËRUAR”


analiza-za-na-web

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

inpris-preporaki

Невладините организации и судството – активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација – ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗЕМЈАТА

inpris-report

Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација – ПРЕПОРАКИ


INL_2015_MKD

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција – Извештај за 2015

Korupcija2_2015_MKD

Судската ефикасност и остварувањето на фер и правично судење – Извештај за периодот октомври 2014 – февруари 2015

Standardi_2015_MKD

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење – Извештај за периодот ноември 2014 – април 2015


Korupcija_2013_mkd

Судската ефикасност во справување со организираниот криминал и корупцијата – Извештај за 2013 година / Monitorim të çështjeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit – Raport per 2013

Godisen_izvestaj_2012_MKD

Годишен извештај за 2012

HRSP 2011 MKD

Човековите права во полициска постапка – Правна анализа за 2011 година


Korupcija_2011_mkd

Судската ефикасност во справување со корупцијата – Извештај за 2011 година / Efikasiteti gjyqësor përballë korrupsionit – Raport per 2011

Kleveta_2011_MKD

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit

Nacionalni_meha_2011_MKD

Национални механизми за заштита на човековите права / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit


Izvestaj_MKD_2011

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Korupcija1_2010_MKD

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата – Анализа за 2010 година / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit

Korupcija2_2010_MKD

Судската ефикасност во справување со корупцијата – Извештај за 2010 година / Efikasiteti gjyqësor përballë korrupsionit


Godisen_izvestaj_2010_MKD

Годишен извештај 2010

THB 09-10 Cover

Следење на предмети од областа на трговија со луге и илегална миграција во 2009 / Tregtia me njerëz dhe migrimi ilegal në Maqedoni në vitin 2009

Korupcija_2009_MKD

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија / Efikasiteti gjyqësor në përballimin me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë


Izbori_2009-2010_MKD

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

pristap_MKD_mala

Извештај за заштина на човековите права при полициска злоупотреба и при тортура 2008 година / Raport për mbrojtje të të drejtave të njeriut gjatë keqpërdorimit policor dhe gjatë torturave 2008

Izbori_Izvestaj_MKD

Финален извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009 година


Izbori_Progres_MKD

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности / Vëzhgim i Përgjigjes Institucionale mbi parregullsitë zgjedhore

Korupcija_MKD

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупцијата

trgovija_MKD

Трговијата со луѓе и илегалната миграција перцепирани од главните актери во кривичната постапка / Tregtia me njerëz dhe migrimi ilegal të perceptuar nga aktorët kryesor në procedurën penale


Altemer_Procenka_MKD

Успешното спречување на изборните нерегуларности

Trgovija_KPO_MKD

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Efikasnost_MKD

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005, 2006, 2007 година


Altemer_MKD

Улога на заедницата во замена на казната затвор

Trgovija_2005_MKD

Трговија со луѓе

Policiska_2005_MKD

Проект за поддршка на човековите права

Top