[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА

Организација

Коалицијата Сите за правично судење е основана во мај 2003 година и претставува мрежа на 15 граѓански организации од Република Македонија.

Организации членки на Коалицијата - Сите за правично судење

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ

 Ромски едукативен центар – АМБРЕЛА – Скопје Адреса: Ѓорѓи Пенков 11-а, 1000 Скопје, Р.Македонија Тел/Факс: 078/ 264-454 e-mail: ambrelaoffice@gmail.com; sikovska@yahoo.com web site: www.ambrela.org.mk

 Граѓанска асоцијација Мост – Скопје Адреса: Дрезденска 9, 1000 Скопје, Р.Македонија Тел/Факс: 02/ 3099-384 e-mail: most@most.org.mk web site: www.most.org.mk

Младински образовен форум – Скопје Адреса: бул. “Водњанска“ 35/1-1, 1000 Скопје, Р.Македонија Teл: 02/ 3139-692 e-mail: info@mof.org.mk web site: www.mof.org.mk

 Совет за превентива против малолетничка деликвенција – Кавадарци Адреса: Спортска сала “Јасмин” ул.Браќа Хаџи Тефови 28 Кавадарци, Р.Македонија Тел/Факс: 093/ 412-947 e-mail: sppmd@mt.net.mk; vavilon@sppmd.org.mk web site: www.sppmd.org.mk

 Асоцијација за демократска иницијатива – АДИ – Гостивар Адреса: Б.Јовановски 61, 1230 Гостивар, Р.Македонија Тел: 042/ 221-100 Фах: 042/ 221-102 e-mail: adi@mol.com.mk

Здружение за правата на ромите АРРП – Штип Адреса: Борко Талев 48, 2000 Штип, Р.Македонија Тел: 032/ 380-517 Фах: 032/ 391-517 e-mail: arrp@mt.net.mk

Здружение за заштита на правата на детето – ДЦИ Секција во Македонија Адреса: Виетнамска б.б. Шуто Оризари, 1000 Скопје, Р.Македонија Тел/Факс: 02/ 2651-636 Моб: 071/075 227-636 e-mail: zpd@unet.com.mk web site: www.zpd.org.mk

 Прва детска амбасадана светот МЕЃАШИ – Скопје Адреса: Коста Новаковиќ 22 а, 1000 Скопје, Р.Македонија Тел: 02/ 2465-316, 2465-821 Фах: 02/ 2463-900 e-mail: embassy@megjashi.org.mk; info@childrensembassy.org.mk web site: www.childrensembassy.org.mk

 Хуманитарно и добротворно здружение на ромите – Месечина – Гостивар Адреса: Ивко Брајковски бб, 1230 Гостивар, Р.Македонија Тел: 042/ 222-271 Фах: 042/ 222-272 e-mail: mesecina@mt.net.mk web site: www.mesecina.org.mk

ГИЦ Спектар – Штип Адреса: Радански Пат 195, Штип, Р.Македонија Тел: 032/ 389-212 Фах: 032/ 389-212 e-mail: gicspektar@yahoo.com

Здружение на Тиквешки Роми – Кавадарци Адреса: ул. 12 Другари бр.47 Тел: 075/ 475-654 e-mail: ztrraim@hotmail.com; ztrraim@yahoo.com

 Младински културен центар Битола Адреса: ул.Цар Самуил 29, 7000 Битола, Р.Македонија Тел: 047/ 233-020 Фах: 047/ 203-925 e-mail: mkcbt@t-home.mk web site: www.mkcbt.org.mk

Избор Струмица Адреса: Херој карпош 10 Струмица Тел: 034/ 349-410 e-mail: izborsr@sonet.com.mk

 Мултикултура Адреса: Дервиш Кара 5/2-2, Тетово, Р.Македонија Тел: 044/ 522-355 e-mail: info@multikultura.org.mk web site: www.multikultura.org.mk

 Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен Фронт – Скопје Адреса: ул. Македонија 11/2-10, Скопје тел: 077 733 688 email: contact@s-front.org.mk web site: www.s-front.org.mk

Коалицијата е членка на следниве мрежи:

ELDH – European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights

  Мрежа 23

Платформа за антикорупција

Мрежа за подобра легислатива – Мрежа “RIA”

Статут на Коалицијата
Правилник за вклучување и исклучување од членство
Правила за однесување на набљудувачите

 

 

Top