[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / STRUCTURE

STRUCTURE

 

struktura

СОБРАНИЕ

Собранието се состои од делегати, претставник од секоја членка на Коалицијата или негов заменик и брои вкупно 15 члена. За успешно спроведување на седницата на собранието потребно е да присуствува повеќе од половина од делегатите односно најмалку 8.

ПРЕТСЕДАТЕЛКА

д-р Мирјана Иванова Бојаџиевска
Претседателка
Мирјана Иванова Бојаџиевска е поранешна судијка со над 20 години работно искуство, адвокатка и истакната професионалка во сферата на делување. Таа е претседателка на коалицијата со втор мандат. Ја застапува Коалицијата во правниот промет и спрема трети лица а воедно раководи со седниците на собранието и учествува на седниците на управниот одбор без право на глас.

 

ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА

Натали Петровска
Извршна директорка

Натали е адвокатка од 2008 година, а од септември 2014 е и основачка и ко-партнерка на адвокатското друштво Чадиева & Петровска-Скопје. Таа е долгогодишна правна советничка-адвокатка и специјализиран набљудувач во многу од судските случаи кои Коалицијата „Сите за правично судење“ ги набљудува. Натали има повеќегодишно искуство во обезбедувањето бесплатна правна помош и советување, толкување на разни закони и подзаконски акти, застапување пред надлежни судови и државни органи, како и пред Меѓународниот суд за човекови права. Нејзина специјалност е кривичното право.”

email: npetrovska@all4fairtrials.org.mk

 

УПРАВЕН ОДБОР

Љузим Хазири
Претседател на Управен Одбор
Љузим Хазири е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.
Драги Змијанац
Член на Управен Одбор
Драги Змијанац е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.
Дарко Алексов
Член на Управен Одбор
Дарко Алексов е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.
Мухамед Точи
Член на Управен Одбор
Мухамед Точи е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.

 

Лазар Нанев
Член на Управен Одбор
Лазар Нанев е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.
Шенај Османов
Член на Управен Одбор
Шенај Османов е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.
Сашо Додовски
Член на Управен Одбор
Сашо Додовски е избран за член на управниот одбор на 13-та седница на годишното собрание со мандат од 3 години.

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

Блерим Салихи
Член на Надзорен Одбор
Блерим Салихи е избран за член на Надзорен одбор на 15та седница на годишното собрание со мандат од 2 години. Блерим е дипломиран правник, а во МУЛТИКУЛТУРА-Тетово е ангажиран од 2016 година. E-mail: sblerim@outlook.com
Цветанка Камчева
Член на Надзорен Одбор
Цветанка Камчева е избрана за член на Надзорен одбор на 15та седница на годишното собрание со мандат од 2 години. Цветанка е магистар по јавна администрација, а во Совет за превентива против малолетничка деликвенција(СППМД)-Кавадарци, ангажирана од 2009 најпрво како волонтер, а потоа како координатор на ЕВС волонтерите. E-mail: cvetce_kamceva@yahoo.com.
Сања Божовиќ
Член на Надзорен Одбор
Димитар Низамовски е избран за член на Надзорен одбор на 15та седница на годишното собрание со мандат од 2 години. Димитар е дипломиран правник, студент на мастер студии по Уставно право и политички систем, а во Младински Образовен Форум (МОФ)-Скопје работи како програмски координатор на програмата Учиме право. E-mail: dimitar_nizamovski@mof.org.mk

 

Top