[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Проекти

Проекти

  • All
  • Тековни
  • Завршени

ЕВАЛУАЦИЈА НА СТАНДАРДИТЕ ЗА ФЕР СУДЕЊЕ И ПРИСТАП ДО ПРАВДАТА ВО СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА

Период на имплементација: Јануари 2020 – Декември 2020 Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот „Евалуација на стандардите за фер судење и при...
Read More

Системски мониторинг на кривични судски постапки

Коалиција „Сите за правично судење“ започна со имплементација на  проектот „ Системски мониторинг на кривични судски постапки“ со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено Општес...
Read More

Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса

Период на имплементација: ноември 2019 - април 2020 Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот “Мерката притвор помеѓу домашната и европската прак...
Read More

„Институционален грант“

Период на имплементација: јули 2019 – јуни 2022 Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот...
Read More

,,Судско досие”

Времетраење: 15.06.2019-15.11.2019 година Коалиција "Сите за правично судење" во партнерство со Радио МОФ започна со реализација на проектот "КСПС Судско досие", чија цел е подо...
Read More

„За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020“

Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија (МХК), Македонско здружение на млади правници (МЗМП), Институт за ...
Read More

Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски мониторинг)

Коалиција „Сите за правично судење“ го спроведува проектот Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски монитор...
Read More

До „заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција

Коалиција „Сите за правично судење'' ќе го спроведува проектот До „Заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција финансиски поддржан од Фондација Отв...
Read More

Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција

Проектот е финансиран од Европска Унија. Времетраење на проектот– декември 2018-јуни 2021 Од декември 2018 година започна да се имплементира новиот проект Мониторинг и зајакн...
Read More

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција

Во наредниот период од четири месеци Коалиција „Сите за правично судење“ ќе го имплементира проектот „Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупци...
Read More

Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување на нивно спроведување “ЗА ПРАВДА”

Проектот “ЗА ПРАВДА” е финансиски поддржан од Фондацијата отворено општество - Македонија, a oвозможен од Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија во партнерство...
Read More

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Македонија

Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Времетраење: ...
Read More

Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса

Проектот е дел од програмата за подгрантирање на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА)  во рамки на проектот „Про...
Read More

Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Финансиски поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Коалицијата „Сите за п...
Read More

Поддршка на судските и кривично правните реформи

Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот Поддршка на судските и кривично правните реформи“ во периодот од април до декември 2018 година со финанс...
Read More

,,Канцеларија за правна поддршка на граѓански организации“

   Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации обезбедува правно советување на граѓански организации кои не се во можност да користат професионални услуги. а се со...
Read More

Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски мониторинг)

Коалиција „Сите за правично судење“ го спроведува проектот Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски монитор...
Read More

Кампања “ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ”

Временска рамка                                                                                               01.08.2017-31.01.2018 Донатор – Цивика Мобилитас Целта на кам...
Read More

Правна подготвеност за инспекции во граѓански организации

Временска рамка                                                                                               04.04.2017-02.08.2017 Донатор - Цивика Мобилитас Соработници...
Read More

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка (2017)

(јануари 2017 – октомври 2017) Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот “Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал ...
Read More

Зајакнување на независноста, транспарентноста и ефикасноста на судството, преку мониторирање на судски постапки

Временска рамка : 1 Мај, 2016 година – 31 Декември, 2016 година. Коалицијата ,, Сите за правично судење,, поради сè уште актуелната потреба од мониторирање на предмети, го спров...
Read More

“Мониторинг на имплементацијата на меѓународни стандарди за правично судење во Основен суд Скопје I и Скопје II”

Времетраење: 15 (петнаесет) месеци Проектот се спроведува на локално ниво, преку мониторинг на имплементација на стандардите за правично судење во рамки на работата на Основен с...
Read More

Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита

(декември 2015 – мај 2016 ) Од ноември 2015 година, Коалицијата "Сите за правично судење" го спроведува проектот "Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заш...
Read More

Проект на УСАИД за правна заштита на жените (2015-2017)

(МАРТ 2015 – МАРТ 2017) Проектот на УСАИД за правна заштита на жените е имплементиран од страна на Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ во партнерс...
Read More

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка (2015)

(февруари 2015 – декември 2015)   Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот “Набљудување на судски предмети од областа на организиранио...
Read More

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка

Период на имплементација: февруари 2015 - декември 2015 Коалицијата „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот “Набљудување на судски предмети од областа на о...
Read More

Невладиниот сектор и судството – надзорни активности, интеракции, соработка и комуникации – ИНПРИС интернационален проект (2015-2016)

Период на имплементација: јануари 2015 – март 2016 година Почнувајќи од Јануари 2015 година Коалицијата “Сите за правично судење” е партнерска организација во проектот “Невладин...
Read More

Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во рамки на Основен суд Скопје I Скопје (2014-2015)

Период на имплементација: ноември 2014 - април 2015 година Коалицијата “Сите за правично судење”, во периодот од 1 ноември 2014 – 30 април 2015 го спроведува проектот: “Монито...
Read More

CIVICA mobilitas (2014-2018)

Период на имплементација: октомври 2014та година до септември 2018та Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од...
Read More

Мониторинг на судски случаи од областа на организиран криминал и корупција(2014-2015)

Период на имплементација: октомври 2014 - март 2015 Основни цели: Коалицијата “Сите за правично судење” со гордост го најавува почетокот на имплементација на новиот проект “Монит...
Read More

Поддршка на кривично правната реформа за промоција на владеењето на правото и стандардите за правично судењe(2014)

Период на имплементација: март 2014 - декември 2015 година Реализацијата на проектот „Поддршка на кривично правната реформа за промоција на владеењето на правото и стандардите...
Read More

Младите и полицијата – кои се нашите права (2013)

Период на имплементација: август – декември 2013 година Основни цели Доближување на работата на полицијата до младите, хуманизација на обостаниот однос и создавање критичка с...
Read More

Следење на предмети од областа на организиран криминал и корупција (2012-2013)

Период на имплементација: септември 2012 – август 2013 година Основни цели: Во рамки на реализација на проектот „Следење на предмети од областа на организиран криминал и корупциј...
Read More

Набљудување на судските предмети од областа на корупцијата во Република Македонија (2011-2012)

Период на имплементација: февруари 2011 – февруари 2012 Основни цели на проектот Проектот за следење на судски предмети од областа на корупцијата се спроведува низ судовите на Ре...
Read More

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во 2010

Период на имплементација: јануари 2011 - август 2011 година Основни цели Нотирање на промени од претходниот мониторинг на судски предмети за кривични дела од областа на тргов...
Read More

Јакнење на националните механизми за заштита на човековите права (2010-2011)

Период на имплементација: декември 2010 – декември 2011 година Основни цели Целта на Проектот е да придонесе кон зајакнување на националната инфраструктура за човекови права ...
Read More

Набљудување на судските предмети во кои новинарите се обвинети за кривичните дела клевета и навреда (2010-2011)

Период на имплементација: октомври 2010 – септември 2011 година Основни цели Главната цел на проектот е да придонесе кон поголема слобода на медиумите и почитување на слобода...
Read More

Набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Период на имплементација: јуни 2010 - јануари 2011 Основни цели Главната цел на проектот е преку набљудување на судски предмети и анализа на добиените податоци да се придонесе ко...
Read More

Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување (2010)

Период на имплементација: јануари – декември 2010 година Основни цели Целта на проектот е да придонесе кон зајакнување на независноста, ефикасноста и објективноста на судство...
Read More

Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите (2009-2010)

Период на имплементација: септември 2009 – април 2010 година Основни цели да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија ад...
Read More

Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција во 2009/2010

Период на имплементација: август 2009 - април 2010 година Основни цели Целта на проектот е да придонесе во зајакнувањето на улогата на судството во обезбедување на соодветен ...
Read More

Зајакнување на улогата на судството во борбата со организираниот криминал (2009)

Период на имплементација: март – декември 2009 година Основни цели Ова е проект за јакнење на капацитетите на Коалицијата ‘‘Сите за правично судење‘‘ и се фокусира на имплеме...
Read More

Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија (2009)

Период на имплементација: јануари – декември 2009 година Основни цели Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ ...
Read More

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности(2008-2009)

Период на имплементација: јули 2008 – јуни 2009 година Основни цели зголемување на довербата на граѓаните во правниот систем и правосудството покренување на потреба за и...
Read More

Следење на предметите од областа на Трговија со луѓе (2008)

Период на имплементација: јануари 2008 - декември 2008 година Основни цели Идентификација на фактичката состојба преку постојан мониторинг на предметите од областа на трговиј...
Read More

Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија (2008)

Период на имплементација: јануари – декември 2008 година Основни цели Проектот “Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република ...
Read More

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Период на имплементација: јануари 2007 - декември 2007 година Основни цели Проценка на постоечките механизми за борба против организираниот криминал во Република Македонија, ...
Read More

Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија (2007)

Период на имплементација: мај – декември 2007 година Основни цели Да се утврди дефиниција за корупцијата која би се користела за потребите на судското набљудување Да се иден...
Read More

Улога на заедницата во замена на казната затвор (2006-2008)

Период на имплементација: март 2006 – март 2008 година Основни цели Идентификување на проблемите за имплементација на алтернативните мерки на казнување Воспоставување еф...
Read More

Казненопоправен одговор на организираниот криминал (2006)

Период на имплементација: јануари 2006 - декември 2006 година Основни цели Проценка на постоечките механизми за борба против организираниот криминал во Република Македонија в...
Read More

Следење на кривичниот прогон во врска со делата против изборите и гласањето (2005)

Период на имплементација: јули 2005 година Основни цели утврдување на подготвеноста на државните институции да се справат со изборните нерегуларности, особено подготвеноста...
Read More

Зајакнување на капацитерите на Коалицијата „Сите за правично судење“ (2005)

Период на имплементација: јануари - декември 2005 година Основни цели Зајакнување на структурата на Коалицијата со цел да се создаде почитуван и релевантен партнер и силен ...
Read More

Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе (2004-2005)

Период на имплементација: ноември 2004 - декември 2005 година Основни цели Придонес во имплементацијата на Националната програма на Владата на Република Македонија за борба п...
Read More

Проект за поддршка на човековите права (2004-2014)

Период на имплементација: јануари 2004 – декември 2014 Проектот за поддршка на човековите права обезбедува бесплатна правна помош на лица кои се потенцијални жртви на полици...
Read More

Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење во домашните судови и проценка за функционирање на судството во Република Македонија(2003-2004)

Период на имплементација: јуни 2003 - декември 2004 година Основни цели зголемување на довербата на јавноста во правниот систем и судството идентификување на проблемите ...
Read More
Top