[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Правото на судење во разумен рок како едно од основните гаранции за фер и правично судење

Правото на судење во разумен рок како едно од основните гаранции за фер и правично судење

Автор:
Емилија Спасовска,

„Правото на судење во разумен рок е основно процесно човеково право загарантирано со Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП). Членот 6 од ЕКЧП го определува правото на правична судска постапка, а како посебен елемент на поимот „правична судска постапка“ изречно го предвидува и правото на судење во разумен рок, според кое „Секој има право на правично и јавно, во разумен рок, пред независен и непристрасен со закон воспоставен суд да бидат разгледани и утврдени неговите граѓански права и обврски или основаноста на какви било кривични обвиненија против него…“

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалицијата „Сите за правично судење“ и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

Top